Nhảy đến nội dung

/**/

Trong thời gian bầu cử quan trọng, thông tin cập nhật liên quan đến quan sát bầu cử ở Quận Orange có thể được tìm thấy trên trang này. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về lịch trình, hướng dẫn quan sát, và phát trực tiếp các hoạt động bầu cử khác nhau. Quý vị cũng có thể báo cáo khi có vấn đề đến văn phòng của chúng tôi.

Báo Cáo Hành Vi Hoặc Hoạt Động Đáng Ngờ

An ninh bầu cử là ưu tiên hàng đầu của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange. Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange có quan hệ đối tác với văn phòng Biện Lý Khu, Bộ An Ninh Nội Địa, và cơ quan thực thi pháp luật của Tiểu Bang và địa phương.

Lời Tuyên Bố Về Sứ Mệnh

"Nhằm cung cấp các dịch vụ bầu cử đến công dân của Quận Orange để đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng vào quy trình bầu cử, bảo vệ tính chính trực của bỏ phiếu, và duy trì một quy trình minh bạch, chính xác và công bằng."

-Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Subscribe to