Nhảy đến nội dung

Bản Tin Bầu Cử Và Các Cập Nhật

Để đăng ký nhận một bản tin, vui lòng truy cập trang đăng ký qua email của chúng tôi.

Quý vị cũng có thể truy cập các bản tin trước đây bằng cách chọn loại bản tin bên dưới:

Bản Tin về Việc Điều Hành Bầu Cử

Bản Tin về Trung Tâm Bầu Cử

 

Các Cập Nhật

Phần thuyết trình trước Ban Giám Sát Quận Orange của Bob Page, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri, ngày 25/4/2023