Nhảy đến nội dung

Các Vòng Tranh Cử Hội Đủ Điều Kiện trên Phiếu Bầu cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống 2024

 

ĐẢNG ĐỂ CỬ
Tổng Thống Hoa Kỳ

Thành Viên của Ủy Ban Trung Ương Quận thuộc Đảng Dân Chủ

              Khu Vực Hạ Viện 59

            Khu Vực Hạ Viện 68

            Khu Vực Hạ Viện 70

            Khu Vực Hạ Viện 71

            Khu Vực Hạ Viện 72

            Khu Vực Hạ Viện 73

            Khu Vực Hạ Viện 74

Thành Viên của Ủy Ban Trung Ương Quận thuộc Đảng Cộng Hòa

              Khu Vực Hạ Viện 59

            Khu Vực Hạ Viện 67 

            Khu Vực Hạ Viện 68

            Khu Vực Hạ Viện 70

            Khu Vực Hạ Viện 71

            Khu Vực Hạ Viện 72

            Khu Vực Hạ Viện 73

            Khu Vực Hạ Viện 74

CỬ TRI ĐỀ CỬ

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Toàn Nhiệm Kỳ

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn/ Chưa Hết Nhiệm Kỳ
           Cuộc bầu cử cho vị trí trống đặc biệt này là để duy trì nhiệm kỳ chưa hết hạn trong 
           Thượng Viện Hoa Kỳ, mà kết thúc vào Ngày 3 Tháng Một, 2025.

Dân Biểu Quốc Hội

 • Khu Vực 38
 • Khu Vực 40
 • Khu Vực 45
 • Khu Vực 46
 • Khu Vực 47
 • Khu Vực 49

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang

 • Khu Vực 37

Dân Biểu Hạ Viện

 • Khu Vực 59
 • Khu Vực 64
 • Khu Vực 67
 • Khu Vực 68
 • Khu Vực 70
 • Khu Vực 71
 • Khu Vực 72
 • Khu Vực 73 
 • Khu Vực 74

KHÔNG ĐẢNG PHÁI

Tư Pháp  

Văn Phòng Số 3
Văn Phòng Số 16
Văn Phòng Số 35

Trường Học– Quận

Ủy Viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Ủy Viên Quản Trị Khu 1
Ủy Viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Ủy Viên Quản Trị Khu 3
Ủy Viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Ủy Viên Quản Trị Khu 4

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Trường Học

Học Khu Thống Nhất Orange

Madison Miner, Ủy Viên Quản Trị Khu 4
Rick Ledesma, Ủy Viên Quản Trị Khu 7

Giám Sát Quận

Giám Sát Viên, Khu Vực 1
Giám Sát Viên, Khu Vực 3

Dự Luật Tiểu Bang

Dự Luật 1

Các Dự Luật

A – Thành Phố Huntington Beach, Dự Luật Tu Chính Hiến Chương 1

B – Thành Phố Huntington Beach, Dự Luật Tu Chính Hiến Chương 2

C – Thành Phố Huntington Beach, Dự Luật Tu Chính Hiến Chương 3

D – Thành Phố Irvine, Tu Chính Hiến Chương để Mở Rộng Hội Đồng Thành Phố và Thiết Lập Các Khu Vực Hội Đồng Thành Phố

E – Thành Phố Westminster, Dự Luật về Sự Ổn Định Dịch Vụ, An Toàn cho Westminster