Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Khu 3 Thành Phố Anaheim Năm 2024

Các Ngày, Thời Hạn và Các Thông Tin Bổ Sung 

Mỗi cuộc bầu cử được điều hành bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra.

View the Xem Lịch Trình Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Khu 3 Thành Phố Anaheim Năm 2024 ►

Các Văn Bản Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới 

Tìm các văn bản pháp lý như là các thông báo pháp lý.

Xem các văn bản pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

 

Thông Tin về Cuộc Bãi Nhiệm 

Các thông tin về cuộc bầu cử bãi nhiệm bao gồm Lời Tuyên Bố Lý Do, Phản Hồi Lời Tuyên Bố Lý Do, và Lời Tuyên Bố của Ứng Cử Viên.

Tuyên Bố Lý Do  ►

Phản Hồi Lời Tuyên Bố Lý Do ►

Lời Tuyên Bố của Ứng Cử Viên ►

Những gì cần làm nếu như quý vị đã quên ký vào phong bì phiếu bầu qua thư của quý vị 

Quý vị có thể đã nhận thông báo nói rằng quý vị đã không ký vào phong bì bầu-qua-thư của quý vị khi quý vị đi gửi trả lại phiếu. Chúng tôi có một tờ đơn để cho quý vị cung cấp chữ ký của quý vị nếu quý vị đã không ký vào phiếu bầu-qua-thư của quý vị.

Tải tờ khai của phiếu bầu chưa ký về►

Tải tờ khai phiếu bầu chưa ký về - Phiếu bầu có điều kiện ►

 

Những Gì Cần Làm Nếu Như Chữ Ký của Quý Vị trên Phong Bì Bầu-qua-Thư của Quý Vị Đã Không Giống Với Chữ Ký của Quý Vị Trên Hồ Sơ

Quý vị có thể đã nhận thông báo rằng chữ ký của quý vị trên  phong bì bầu-qua-thư của quý vị đã không giống với chữ ký của quý vị trên hồ sơ. Chúng tôi có một tờ đơn để cho quý vị xác nhận chữ ký trên phiếu bầu-qua-thư của quý vị là chính xác

Tải tờ khai xác nhận chữ ký về ►

 
Quan Sát Bầu Cử

Tìm hiều về lịch trình quan sát bầu cử, các hướng dẫn, và thu phát trực tiếp.

Xem thông tin về quan sát cuộc bầu cử sắp tới ►

Archived:
No