Nhảy đến nội dung

Bầu Cử Chung Cuộc của Khu 3 và 5 Thành Phố Seal Beach năm 2023

Theo như kết quả của Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022, không có ứng cử viên nào cho vòng tranh cử Nghị Viên, Khu 3 và Nghị Viên, Khu 5 đạt được đa số (50% cộng 1) phiếu bầu. Vì thế, chiếu theo Hiến Chương § 502 và 509 của Thành Phố Seal Beach, và Bộ Luật Thành Phố § 2.05.020, vào Thứ Ba, Ngày 31 Tháng Một, 2023, một Cuộc Bầu Cử Chung Cuộc hoàn toàn qua thư sẽ được tổ chức cho chức vụ Nghị Viên, Khu 3 và Nghị Viên, Khu 5. Các tên trên phiếu bầu sẽ là tên của hai ứng cử viên nhận được số phiếu bầu cao nhất cho mỗi vòng tranh cử - Nghị Viên, Khu 3: Lisa Landau và Stephanie Wade; Nghị Viên, Khu 5: Mariann Klinger và Nathan Steele. 

 

Các Văn Bản Pháp Lý Quan Trọng của Cuộc Bầu Cử Sắp Tới 
Tìm các văn bản pháp lý như thông cáo pháp lý, rút thăm ngẫu nhiên và luân chuyển phiếu bầu. 

Xem các văn bản pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

 

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được điều hành bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra. 

Xem Lịch Trình Bầu Cử Chung Cuộc Đặc Biệt của Thành Phố Seal Beach năm 2023 ►

Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri và Các Tuyên Bố của Ứng Cử Viên 
Xem Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri cho cuộc bầu cử này. Vui lòng lưu ý rằng Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri cho Khu Vực 3, và cho Khu Vực 5 được chỉ rõ bên dưới.  Để xác định khu vực nào áp dụng cho quý vị, vui lòng vào trang ocvote.gov/verify

Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri cho Khu Vực 3 

Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri cho Khu Vực 5 

Quan Sát Bầu Cử
Tìm hiểu về lịch, các hướng dẫn, và phát trực tiếp việc quan sát bầu cử 

Xem thông tin về quan sát bầu cử ►

Các lựa chọn cho Cử Tri có Khuyết Tật 
Các cử tri có khuyết tật có thể tải phiếu bầu điện tử về máy tính của họ và đánh dấu phiếu bầu bằng cách dùng các công nghệ trợ giúp của riêng họ và sau đó in ra. Các cử tri này nên làm theo các hướng dẫn gửi trả phiếu bầu đính kém theo phiếu bầu điện tử. Để yêu cầu Phiếu Bầu-qua-Thư có thể Truy Cập Từ Xa, cử tri có thể: 

Các cử tri cần sự giúp đỡ trong việc đánh dấu phiếu bầu cũng có thể đến Văn Phòng của Sở Ghi Danh của Cử Tri để sử dụng thiết bị đánh dấu phiếu bầu có thể tiếp cận được. Các dịch vụ khác được cung cấp tại Sở Ghi Danh của Cử Tri bao gồm: đăng ký ghi danh cử tri, phiếu bầu thay thế, ghi danh cử tri có điều kiện, và phiếu bấu có điều kiện.  

Chúng tôi cam kết để đảm bảo rằng tất cả các cử tri đều được tạo điều kiện bỏ phiếu một cách độc lập. Để cần hổ trợ thêm, hãy gọi cho văn phòng chúng tôi tại số 714-567-7600 hoặc 1-800-628-6837.

Điều Cần Làm nếu Quý Vị Quên Ký Tên trên Phong Bì của Phiếu Bầu-qua-Thư

Quý vị có thể nhận được thông báo là quý vị không ký tên của mình trên phong bì của phiếu bầu-qua-thư khi quý vị gửi trả lại phiếu bầu. Chúng tôi có một mẫu đơn để giúp quý vị cung cấp chữ ký của mình nếu quý vị không ký tên cho phiếu bầu-qua-thư của quý vị.

Tải tờ khai cho phiếu bầu không ký tên ►

Điều Cần Làm nếu Chữ Ký trên Phong Bì của Phiếu Bầu-qua-Thư Không Trùng Khớp Với Chữ Ký của Quý Vị trong Hồ Sơ

Quý vị có thể nhận được thông báo rằng chữ ký trên phong bì phiếu bầu-qua-thư của quý vị không khớp với chữ ký của quý vị trong hồ sơ. Chúng tôi có một mẫu đơn để giúp quý vị xác nhận chữ ký trên phiếu bầu-qua-thư của quý vị là đúng.

Tải tờ khai xác nhận chữ ký cho phiếu bầu-qua-thư ►

 

Archived:
Yes