Nhảy đến nội dung

Những Dự Luật trên Phiếu Bầu

Các Ký Tự Được Chỉ Định cho Dự Luật & Bản Trình Bày Đầy Đủ

 

G - Học Khu Thống Nhất Capistrano SFID Số 3 Dự Luật Công Khố Phiếu

H - Giới Hạn Nhiệm Kỳ của Học Khu Thống Nhất Santa Ana

I - Thành Phố Aliso Viejo, Giới Hạn Nhiệm Kỳ của Ủy Viên Hội Đồng

J - Thành Phố Anaheim, Thuế Khách Sạn của Thành Phố Anaheim (TOT Measure)

K - Thành Phố Costa Mesa, Sắc Lệnh để Phục Hồi Các Khu Thương Mại và Công Nghiệp và Bảo Vệ Các Khu Dân Cư

L - Thành Phố Huntington Beach, Dự Luật Tu Chính Hiến Chương 1

M - Thành Phố Huntington Beach, Dự Luật Tu Chính Hiến Chương 2

N - Thành Phố Huntington Beach, Dự Luật Tu Chính Hiến Chương 3

O - Thành Phố Huntington Beach, Đánh Thuế Các Hoạt Động Kinh Doanh Cần Sa Thương Mại

P - Thành Phố La Palma, Dự Luật Các Dịch Vụ Thành Phố La Palma

Q - Thành Phố Laguna Beach, Tu Chính Bộ Luật Thành Phố để Tạo Ra một Khu Quy Vùng Bao Phủ và Yêu Cầu Sự Phê Chuẩn của Cử Tri đối với các Dự Án Phát Triển Quan Trọng

R - Thành Phố Laguna Beach, Tu Chính Bộ Luật Thành Phố để Tạo Ra Các Khu Vực Quy Vùng Bao Phủ để Phát Triển Khách Sạn và Yêu Cầu Sự Phê Chuẩn Của Cử Tri cho Các Dự Án Phát Triển Khách Sạn

S - Thành Phố Laguna Beach, Tu Chính Bộ Luật Thành Phố để Tạo Ra Mức Lương Tối Thiểu và Các Tiêu Chuẩn và Biện Pháp Bảo Vệ Ở Nơi Làm Việc cho Nhân Viên Khách Sạn

T - Thành Phố Laguna Woods, Sắc Lệnh Thuế Kinh Doanh Cần Sa

U - Thành Phố San Clemente, Lục Sự Thành Phố Được Bổ Nhiệm

V - Thành Phố San Clemente, Thủ Quỹ Thành Phố Được Bổ Nhiệm

W - Thành Phố Santa Ana, Dự Luật Sự Công Bằng Giấy Phép Kinh Doanh Thuế và Giai Đoạn Hoãn Thuế Linh Hoạt Santa Ana

X - Thành Phố Santa Ana, Các Tu Chính Hiến Chương

Y - Thành Phố Westminster, Dự Luật Các Dịch Vụ Địa Phương Không Gia Tăng Thuế của Westminster

Z - Thành Phố Yorba Linda, Các Tu Chính và Tái Quy Vùng Kế Hoạch Tổng Quát Thực Hiện Nguyên Tắc Nhà Ở Thành Phố Yorba Linda