Nhảy đến nội dung

Khuynh Hướng Bỏ Phiếu Theo Năm

Khuynh Hướng Bỏ Phiếu Năm 2004: Tại Phòng Phiếu và Bầu-qua-Thư

Ảnh
Voting Trends 2004

 

Khuynh Hướng Bỏ Phiếu Năm 2008: Tại Phòng Phiếu và Bầu-qua-Thư

Ảnh
Voting Trends 2008

 

Khuynh Hướng Bỏ Phiếu Năm 2010: Tại Phòng Phiếu và Bầu-qua-Thư

Ảnh
Voting Trends 2010

 

Khuynh Hướng Bỏ Phiếu Năm 2012: Tại Phòng Phiếu và Bầu-qua-Thư

Ảnh
Voting Trends 2012

 

Khuynh Hướng Bỏ Phiếu Năm 2014: Tại Phòng Phiếu và Bầu-qua-Thư

Ảnh
Voting Trends 2014