Nhảy đến nội dung

Khuynh Hướng Bỏ Phiếu

Ở Quận Orange, việc bỏ phiếu bầu-qua-thư đã gia tăng không kể các cuộc bầu cử hoàn toàn là bầu-qua-thư. Tỉ lệ phần trăm các cử tri ở Quận Orange lựa chọn bầu-qua-thư đang gia tăng, trong khi tỉ lệ phần trăm của phiếu bầu ở các phòng phiếu thì đang từ từ giảm xuống.

Tổng Tuyển Cử
Trong năm 2010, lần đầu tiên cho một cuộc tổng tuyển cử ở Quận Orange, tỉ lệ phần trăm của cử tri bầu-qua-thư đã vượt qua số cử tri tại các phòng phiếu. Khuynh hướng bỏ phiếu bắt đầu thay đổi trong năm 2004 khi luật về phiếu bầu-qua-thư thường xuyên trở nên có hiệu lực. Chúng tôi cung cấp đồ thị về sự đại diện của xu hướng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ so với tổng tuyển cử cho các kỳ bầu cử năm 2004, 2008, 2012 và 2014.

Bầu Cử Sơ Bộ - Có Bầu Tổng Thống và Không Bầu Tổng Thống
Bốn trong năm cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua (có cả bầu tổng thống và không bầu tổng thống) số lượng cử tri bầu-qua-thư đã vượt quá số lượng cử tri đến phòng phiếu. Trong khi tỉ lệ cử tri bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sơ bộ thường là thấp hơn cuộc tổng tuyển cử thì xu hướng bỏ phiếu bầu-qua-thư vẫn tương tự như nhau. 

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Năm 2000
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 44.2%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 15.7%
Toàn bộ cử tri đã bỏ phiếu: 59.0%

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Toàn Tiểu Bang Năm 2002
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 30.1%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 11.3%
Toàn bộ cử tri đã bỏ phiếu: 41.4%

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Năm 2004
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 25.4%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 16.2%
Toàn bộ cử tri đã bỏ phiếu: 41.6%

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Toàn Tiểu Bang Năm 2006
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 12.4%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 15.3%
Toàn bộ cử tri đã bỏ phiếu: 27.6%

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Năm 2008
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 26.9%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 21.9%
Toàn bộ cử tri đã bỏ phiếu: 48.7%

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Toàn Tiểu Bang Năm 2008
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 7.1%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 14.3%
Toàn bộ cử tri đã bỏ phiếu: 21.5%

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Toàn Tiểu Bang Năm 2010
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 11.7%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 18.4%
Toàn bộ cử tri đã bỏ phiếu: 30.1%

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Năm 2012
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 9.0%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 17.5%
Toàn bộ cử tri đã bỏ phiếu: 26.5%

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Toàn Tiểu Bang Năm 2014
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 7.0%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 17.1%
Toàn bộ cử tri đã bỏ phiếu: 24.1%

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Năm 2016
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 20.3%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 29.2%
Toàn bộ cử tri đã bỏ phiếu: 49.6%

Bầu Cử Đặc Biệt
Bỏ phiếu bầu-qua-thư đã vượt xa việc bỏ phiếu tại phòng phiếu ở Quận Orange trong các cuộc bầu cử đặc biệt từ năm 2005. Hiện tượng này có vẻ là do sự phổ biến của việc bỏ phiếu bầu-qua-thư và có khả năng làm giảm sự mệt mỏi của cử tri. Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử đặc biệt trong khoảng từ 10% đến 20% trong khi tỉ lệ cử tri bỏ phiếu nói chung là từ 50% đến 75% trong các cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử.

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Toàn Tiểu Bang Năm 2003
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 68.8%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 31.2%

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Toàn Tiểu Bang Năm 2005
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 55.2%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 49.8%

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Khu Vực Quốc Hội 48 của Tiểu Bang Năm 2005
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 34.6%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 65.4%

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Khu Vực Thượng Viện 35 của Tiểu Bang Năm 2006
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 26.1%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 73.9%

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Khu Vực Giám Sát Thứ Nhất Năm 2007
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 22.7%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 77.3%

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Toàn Tiểu Bang Năm 2009
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 33.1%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 69.9%

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Khu Vực 72 Hạ Viện Tiểu Bang Năm 2009
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 23.5%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 76.5%

Cuộc Tổng Tuyển Cử Khu Vực 72 Hạ Viện Tiểu Bang Năm 2010
Bỏ phiếu tại phòng phiếu: 19.0%
Bỏ phiếu bầu qua thư: 81.0%