Nhảy đến nội dung

Thủ Tục Làm Hồ Sơ cho Học Viện Bầu Cử

Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Do Sở Ghi Danh Cử Tri đang ưu tiên việc chuyển giao qua mô hình trung tâm bầu cử trong năm 2020, chương trình Học Viện Bầu Cử kế tiếp sẽ được tổ chức trong Chu Kỳ Bầu Cử Năm 2022.

Nếu quý vị muốn được thông báo thời gian của chương trình Học Viện Bầu Cử kế tiếp, vui lòng đăng ký nhận bản tin của chúng tôi bằng cách truy cập trang này.


Những người có quan tâm đến việc nộp hồ sơ cho Học Viện Bầu Cử Quận Orange cần phải điền và nộp mẫu đơn đã được hoàn tất. Mẫu đơn này có thể được làm trực tuyến, hoặc bằng cách tải xuống tờ giới thiệu chương trình, có kèm mẫu đơn và gửi qua bưu điện đến:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quân Orange
ATTN: Học Viện Bầu Cử
1300 South Grand Avenue, Building C
Santa Ana, CA 92705

Mẫu đơn cũng có sẵn tại địa chỉ nói trên.

Hồ sơ sẽ được chấp nhận căn cứ vào việc ghi danh.