Nhảy đến nội dung

Ban Tư Vấn CEW

Các ban tư vấn độc lập của Hội Đồng sẽ họp mặt để xem xét nhu cầu của cử tri khuyết tật hoặc các cộng đồng ngôn ngữ thiểu số liên quan đến Trung Tâm Bầu Cử và các cuộc bầu cử hoàn toàn qua-thư. Các ban tư vấn này hội đủ tiêu chuẩn theo quy định bắt buộc là Ban Tư Vấn Tiếp Cận Cử Tri Khuyết Tật và Ban Tư Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ.