Nhảy đến nội dung

Cổng Thông Tin Trực Tuyến để Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên

Quý vị muốn tranh cử cho một chức vụ?
Nếu quý vị muốn tranh cử cho một chức vụ, quý vị có thể hoàn tất hầu hết quy trình này từ xa bằng cách sử dụng các công cụ trực tuyến của chúng tôi. Quý vị có thể bắt đầu quy trình lập hồ sơ ứng cử viên trực tuyến ở đây.
Bắt đầu quy trình lập hồ sơ ứng cử viên ở đây ►

Đăng nhập vào hệ thống lập hồ sơ ứng cử viên trực tuyến
Nếu quý vị đã bắt đầu thực hiện quy trình lập hồ sơ ứng cử viên trực tuyến, quý vị có thể dùng đường dẫn này để đăng nhập vào hệ thống. 
Hãy bấm vào đây để đăng nhập vào hệ thống lập hồ sơ ứng cử viên trực tuyến ►

Xem Sổ Tay Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên
Sổ tay hướng dẫn cho ứng cử viên có toàn bộ thông tin cần thiết nếu quý vị ra tranh cử. Sổ tay này được quy định cho tất cả ứng cử viên. 
Xem Sổ Tay Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên ►

Thông Tin về Phân Bổ Lại Khu Vực
Các khu vực và ranh giới đã thay đổi trong kỳ bầu cử sắp tới. Chúng tôi đã cung cấp thông tin để giúp quý vị hiểu về quy trình và các ảnh hưởng đến cử tri và ứng cử viên. 
Tìm hiểu thêm về việc phân bổ lại khu vực 

Hãy đặt hẹn để hoàn tất quy trình lập hồ sơ ứng cử viên
Hãy tiết kiệm thời gian bằng cách lấy hẹn trực tuyến tại ocvote.com/appointments để hoàn tất quy trình lập hồ sơ ứng cử viên từ xa. Các buổi hẹn có sẵn vào buổi sáng hoặc buổi chiều.
Hãy đặt hẹn để hoàn tất việc lập hồ sơ ứng cử viên ►

Các chức vụ đang mở và các tiêu chuẩn chung để tranh cử vào một chức vụ
Nếu quý vị muốn tranh cử cho một chức vụ, các thông tin ở đây có thể sẽ giúp ích trong việc xác định các tiêu chuẩn cho chức vụ đó.
Xem các tiêu chuẩn chung ►