Nhảy đến nội dung

Vận Động tài Chính - Thời Gian Và Địa Điểm Lập Hồ Sơ

Mẫu đơn 501
CA Form 501

Ai Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 501
Một ứng cử viên cho chức vụ địa phương và tiểu bang phải lập hồ sơ mẫu này cho mỗi cuộc bầu cử cho chức vụ cụ thể.  Ngoại lệ: Mẫu đơn 501 không cần cho cuộc tổng tuyển cử hoặc cuộc bầu cử đặc biệt nếu ứng cử viên đã lập hồ sơ Mẫu 501 cho bầu cử sơ bộ hoặc bầu cử sơ bộ đặc biệt có liên quan cho cùng chức vụ.  Các ứng cử viên cho hội đồng trung ương quận mà không vận động hoặc chi tiêu từ $2,000 trở lên trong một năm thì không cần lập hồ sơ mẫu 501. 

Thời Gian Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 501
Lập hồ sơ Mẫu 501 trước khi quý vị kêu gọi hoặc nhận bất kỳ khoản đóng góp nào hoặc trước khi quý vị chi tiêu từ quỹ cá nhân trên danh nghĩa ứng cử của quý vị. Mẫu đơn này được xem như đã lập hồ sơ vào ngày theo dấu bưu điện, hoặc vào ngày mẫu đơn này giao tận tay. Hãy đảm bảo đáp ứng các các thời hạn vận động. Hãy vào www.fppc.ca.gov để biết lịch lập hồ sơ công bố vận động hoặc kiểm tra với viên chức lập hồ sơ địa phương của quý vị. 

 

Địa Điểm Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 501
Ứng Cử Viên Tiểu Bang (bao gồm Thẩm Phán): Secretary of State Political Reform Division 1500 11th Street, Room 495 Sacramento, CA 95814 Số Điện Thoại (916) 653-6224 Nếu lập hồ sơ với chữ ký điện tử được xác nhận, vui lòng truy cập vào trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang để biết thêm thông tin: www.sos.ca.gov

Ứng Cử Viên Địa Phương: Văn phòng bầu cử quận của quý vị (Sở Ghi Danh Cử Tri) 

 

Mẫu đơn 410
Mẫu đơn 410

Ai Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 410
Ứng Cử Viên: Quỹ cá nhân của một ứng cử viên hoặc viên chức được sử dụng để tranh cử hoặc nắm giữ chức vụ dân cử là những khoản đóng góp và được tính là đủ điều kiện khi được ủy ban tiếp nhận. Tuy nhiên, quỹ cá nhân được sử dụng để trả phí lập hồ sơ cho ứng cử viên hoặc phí để tuyên bố về khả năng hội đủ điều kiện xuất hiện trong tập sách bỏ phiếu không được tính vào ngưỡng $2,000.

Ủy Ban Tiếp Nhận: Những người (bao gồm một viên chức hoặc ứng cử viên), các tổ chức, các nhóm, hoặc các đơn vị khác huy động các khoản đóng góp từ những người khác với tổng trị giá từ $2,000 trở lên trong một năm dương lịch để chi tiêu cho các cuộc bầu cử ở California. Họ phải đăng ký với Tổng Thư Ký Tiểu Bang và báo cáo tất cả các khoản thu và khoản chi. “Sự đóng góp” bao gồm các khoản thanh toán bằng tiền, các khoản vay, hàng hóa và dịch vụ phi tiền tệ được nhận hoặc thực hiện vì mục đích chính trị.

Các Tổ Chức Đa Năng: Một tổ chức phi lợi nhuận, PAC tập đoàn liên bang hoặc ngoài tiểu bang, hoặc các tổ chức đa năng khác mà thực hiện việc đóng góp hoặc chi tiêu trong các cuộc bầu cử ở California cũng có thể được yêu cầu đăng ký như là một ủy ban tiếp nhận với Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Xem Tờ Thông Tin của các Tổ Chức Đa Năng về Báo Cáo Chi Tiêu Chính Trị và Hướng Dẫn Bổ Sung cho Mẫu Đơn 410.

Thời Gian Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 410
Nộp mẫu đơn này trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được khoản đóng góp $2,000. Bao gồm khoản thanh toán $50 được trả cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Sau đó, khoản phí $50 sẽ đến hạn hàng năm không muộn hơn ngày 15 tháng Một. Ngoài khoản phí $50, một khoản tiền phạt $150 có thể tính thêm nếu thanh toán trễ.

Đối với những đơn nộp sớm, hãy đánh dấu vào ô “chưa đủ điều kiện”. Khoản phí $50 được yêu cầu tại thời điểm này nhưng không bắt buộc về mặt pháp lý cho đến khi đáp ứng được ngưỡng tiêu chuẩn của ủy ban.

Địa Điểm Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 410

Tất Cả Ủy Ban: Mẫu đơn 410 với (các) chữ ký gốc bằng mực; gửi về: Secretary of State Political Reform Division 1500 11th Street, Room 495 Sacramento, CA 95814. Mẫu đơn 410 với (các) chữ ký điện tử; gửi về Tổng Thư Ký Tiểu Bang bằng email: [email protected]. Là một tệp đính kèm PDF. Phải chứa chữ ký điện tử đã được xác minh trên Dòng chữ ký. Vui lòng truy cập trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang để được hướng dẫn chi tiết về cách nộp mẫu đơn 410 bằng chữ ký điện tử.

Ủy Ban Quận: Ngoài ra, hãy nộp một bản sao cho nhân viên lưu trữ hồ sơ địa phương (Sở Ghi Danh Cử tri), người sẽ nhận được các báo cáo ban đầu của chiến dịch vận động. Hãy đọc kỹ hướng dẫn vì Mẫu đơn 410 sẽ bị từ chối nếu quý vị không hoàn thành tất cả các phần được áp dụng.

 

Mẫu đơn 460
Mẫu đơn 460

Ai Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 460
Ứng Cử Viên, Viên Chức, và Ủy Ban Kiểm Soát
Một ứng cử viên hoặc viên chức là người có một ủy ban kiểm soát, hoặc người đã quyên góp hoặc chi tiêu hoặc sẽ quyên góp hoặc chi tiêu $2,000 trở lên trong một năm dương lịch có liên quan đến việc bầu cử vào chức vụ hoặc giữ chức vụ. Mẫu đơn 460 cũng được yêu cầu nếu từ $2,000 trở lên được quyên góp hoặc chi tiêu trong năm dương lịch theo yêu cầu của viên chức hoặc ứng cử viên.

Ủy Ban Dự Luật Phiếu Bầu theo Hình Thức Cơ Bản 
Một cá nhân, đơn vị, hoặc tổ chức nhận được khoản đóng góp với tổng trị giá từ $2,000 trở lên trong một năm dương lịch với mục đích chính là ủng hộ hoặc phản đối việc đủ điều kiện, thông qua, hoặc đánh bại một dự luật phiếu bầu đơn lẻ hoặc hai hoặc hơn các dự luật đang được bỏ phiếu trong cùng một cuộc bầu cử thành phố, quận, nhiều quận, hoặc tiểu bang.

Ủy Ban Viên Chức/Ứng Cử Viên theo Hình Thức Cơ Bản 
Một cá nhân, đơn vị, hoặc tổ chức nhận được khoản đóng góp với tổng trị giá từ $2,000 trở lên trong một năm dương lịch để ủng hộ hoặc phản đối một cá nhân ứng cử viên hoặc viên chức, hoặc hai hoặc hơn các ứng cử viên hoặc viên chức những người đang được bầu trong cùng một cuộc bầu cử thành phố, quận, hoặc nhiều quận. Loại ủy ban này không bị kiểm soát bởi (các) ứng cử viên hoặc (các) viên chức.

LƯU Ý: Các ủy ban không bị kiểm soát mà không nhận các khoản đóng góp, khoản vay, hoặc các khoản thu lẻ có tổng trị giá từ $100 trở lên từ một nguồn duy nhất trong một năm dương lịch có thể sử dụng Mẫu đơn 450 – Tuyên Bố Chiến Dịch Vận Động của Ủy Ban Tiếp Nhận – Mẫu Ngắn. Lưu ý: Tham khảo bản Tuyên Bố của Tổ Chức, Mẫu đơn 410, để được hướng dẫn xác định loại ủy ban.

Thời Gian Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 460
INói chung, các ủy ban tiểu bang nộp hồ sơ cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang, và các ủy ban địa phương nộp hồ sơ cho viên chức lập hồ sơ của khu vực pháp lý địa phương.

Các ủy ban tiểu bang bao gồm các ứng cử viên và viên chức tiểu bang, tất cả các ứng cử viên tư pháp và thẩm phán, các ủy ban ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên tiểu bang và dự luật phiếu bầu (ví dụ: các tập đoàn PAC, các đảng phái chính trị), các ủy ban ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên và các dự luật bỏ phiếu ở nhiều hơn một quận và các ứng cử viên và các ủy ban được thành lập cho các cuộc bầu cử CalPERS hoặc CalSTRS.

Secretary of State Political Reform Division 1500 11th Street, Room 495 Sacramento, CA 95814 Phone (916) 653-6224 Fax (916) 653-5045 www.sos.ca.gov

Địa Điểm Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 460

Nói chung, các ủy ban tiểu bang nộp hồ sơ cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang, và các ủy ban địa phương nộp hồ sơ cho viên chức lập hồ sơ của khu vực pháp lý địa phương.

Các Ủy ban Tiểu bang:
Các ủy ban tiểu bang bao gồm các ứng cử viên và viên chức tiểu bang, tất cả các ứng cử viên tư pháp và thẩm phán, các ủy ban ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên tiểu bang và dự luật bỏ phiếu (ví dụ: các tập đoàn PAC, các đảng phái chính trị), các ủy ban ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên và các dự luật bỏ phiếu ở nhiều hơn một quận và các ứng cử viên và các ủy ban được thành lập cho các cuộc bầu cử CalPERS hoặc CalSTRS.

Secretary of State
Political Reform Division
1500 11th Street, Room 495
Sacramento, CA 95814
Phone (916) 653-6224
Fax (916) 653-5045

www.sos.ca.gov

Các Bản Sao Bổ Sung:
• Một bản sao của mẫu này cũng phải được nộp cho viên chức lập hồ sơ ở quận cư trú của ứng cử viên tiểu bang nếu ủy ban ứng cử viên tiểu bang không nộp Mẫu đơn 460 qua mạng điện tử cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang.
• Một bản sao của mẫu đơn này cũng phải được nộp cho viên chức lập hồ sơ ở địa phương nếu ủy ban được kiểm soát bởi một ứng cử viên cho chức vụ dân cử cấp tiểu bang và ủy ban được thành lập cho một cuộc bầu cử địa phương.
• Một bản sao của mẫu đơn này cũng phải được nộp cho văn phòng CalPERS hoặc CalSTRS có liên quan nếu ủy ban là ủy ban do ứng cử viên kiểm soát hoặc được thành lập chủ yếu cho cuộc bầu cử CalPERS hoặc CalSTRS. Ứng cử viên đang tranh cử trong cuộc bầu cử của CalPERS hoặc CalSTRS không bắt buộc phải nộp bản sao tuyên bố cho quận cư trú của ứng cử viên.

Ủy Ban Địa Phương:
• Các viên chức dân cử và ứng cử viên cho các cơ quan địa phương có thẩm quyền ở hai quận trở lên và các ủy ban ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên hoặc các dự luật địa phương đang được bỏ phiếu tại một trong các khu vực pháp lý này, nộp một bản gốc và một bản sao cho viên chức bầu cử của quận có số lượng cử tri ghi danh lớn nhất trong khu vực và một bản sao cho quận nơi họ cư trú.
• Các viên chức dân cử của quận và các ứng cử viên cho các chức vụ của quận, cũng như các ủy ban ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên hoặc dự luật phiếu bầu đang được bỏ phiếu trong một quận, nộp một bản gốc và một bản sao cho viên chức bầu cử của quận đó.
• Các quan chức dân cử của thành phố và các ứng cử viên cho các chức vụ của thành phố, cũng như các ủy ban ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên và các dự luật phiếu bầu trong một thành phố, nộp một bản gốc và một bản sao cho lục sự thành phố.

 

Mẫu Đơn 470
Form 470

Ai Sử Dụng Mẫu Đơn 470 

Mẫu 470 để dùng cho các viên chức tại vị và các ứng cử viên: 
 
• không có hội đồng kiểm soát;
• không trông chờ nhận khoản đóng góp tổng cộng $2,000 trở lên trong một năm lịch; và  
• không chi tiêu $2,000 trở lên trong một năm lịch.

LƯU Ý: Các viên chức tại vị và các ứng cử viên mà có hội đồng kiểm soát hoặc là những người mà đã kêu gọi hoặc chi tiêu $2,000, lập hồ sơ Bản Trình Bày Hội Đồng Thu Nhận - Mẫu 460.  

Ngoại lệ:
Các cá nhân đang tranh cử hoặc đang giữ chức vụ sau đây không cần lập hồ sơ công bố vận động (Mẫu 470 hoặc Mẫu 460): 
• ứng cử viên cho các chức vụ hội đồng trung ương quận mà không kêu gọi đóng góp hoặc chi tiêu $2,000 trở lên trong một năm dương lịch;
• viên chức tại vị mà có mức lương ít hơn $200 mỗi tháng và các ứng cử viên tư pháp mà không đóng góp hoặc nhận các khoản đóng góp hoặc chi tiêu trong suốt những năm không bầu cử; và  
• thẩm phán người mà không nhận các khoản đóng góp và là người mà chi tiêu cá nhân ít hơn $1,000 trong những năm không bầu cử. 


Thời Gian Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 470
Để đảm bảo đáp ứng các thời hạn vận động. Hãy truy cập vào www.fppc.ca.gov để biết lịch trình lập hồ sơ công bố vận động.
https://fppc.ca.gov/learn/campaign-rules/where-and-when-to-file-campaign-statements/when-to-file-campaign-statements-state-local-filing-schedules.html

Nếu Mẫu đơn 470 được lập hồ sơ liên quan đến một cuộc bầu cử, hoặc vào hoặc trước hạn chót lập hồ sơ tuyên bố vận động lần đầu theo yêu cầu của năm dương lịch, thì không cần lập thêm hồ sơ tuyên bố vận động cho năm dương lịch đó nữa khi mà tổng các khoản đóng góp được nhận duy trì ở mức dưới $2,000. Trong nhiều trường hợp, Ngày 31 Tháng bảy là hạn chót lập hồ sơ cho tuyên bố vận động lần đầu theo yêu cầu lập hồ sơ của viên chức tại vị và các ứng cử viên mà chưa được bỏ phiếu.

Mẫu đơn 470 được lập hồ sơ cho một cuộc bầu cử nếu nó được lập cùng với tuyên bố ứng cử,  hoặc như là một tuyện bố trước bầu cử lần đầu cho một cuộc bầu cử, cho toàn bộ năm bầu cử. Nếu, sau khi lập hồ sơ Mẫu đơn 470, các thu nhận hoặc chi tiêu đến mức $2,000 hoặc nhiều hơn, thì xem Mẩu Đơn Phụ 470 để biết các yêu cầu hỗ trợ quan trọng.

 

Địa Điểm Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 470
 
Các Cuộc Bầu Cử Tiểu Bang:
Các viên chức tiểu bang tại vị, các ứng cử viên tiểu bang, ứng cử viên và thành viên của CalPERS và CalSTRS, thẩm phán, và các ứng cử viên tư pháp phải lập hồ sơ bản gốc và một bản copy với:
 
Secretary of State
Political Reform Division
1500 11th Street, Room 495
Sacramento, CA 95814
Phone (916) 653-6224
Fax (916) 653-5045
www.sos.ca.gov


Các bản copy bổ sung:
Một bản copy Mẫu đơn 470 cũng phải được lập hồ sơ cùng với viên chức lập hồ sơ cơ sở quận của ứng cử viên. Các ứng cử viên hội đồng CalPERS và CalSTRS phải lập hồ sơ bản copy Mẫu đơn 470 với văn phòng CalPERS or CalSTRS tương ứng chứ không phải cơ sở quận của ứng cử viên.

Các Cuộc Bầu Cử Địa Phương:

• Viên chức và ứng cử viên dân cử cho các cơ quan đa quận địa phương lập hồ sơ bản gốc và một bản copy với viên chức bầu cử cho quận có số lượng cử tri ghi danh lớn nhất trong khu vực và một bản copy với cơ sở quận của ứng cử viên.  
• Viên chức tại vị và các ứng cử viên dân cử quận cho các chức vụ quận lập hồ sơ bản gốc và một bản copy với viên chức bầu cử của quận đó. 
• Viên chức tại vị và các ứng cử viên dân cử thành phố cho các chức vụ thành phố lập hồ sơ bản gốc và một bản copy với thư ký thành phố. Lưu ý: Cơ quan địa phương có thể đặt thêm các yêu cầu bổ sung. 

 

Mẫu đơn 450
Mẫu đơn 450

Ai Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 450
Mẫu đơn 450 được ủy ban tiếp nhận sử dụng nếu ủy ban:
• Không kiểm soát bởi ứng cử viên. (Ngoại lệ: Ủy ban dự luật phiếu bầu do ứng cử viên kiểm soát có thể sử dụng biểu mẫu này.)
• Chưa nhận được khoản đóng góp mà số tiền đó phải được chia thành từng khoản (khoản tiền tích lũy từ $100 trở lên từ một nguồn duy nhất);
• Chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào khác từ $100 trở lên (các khoản tăng thành tiền mặt);
• Không có khoản nợ đã vay hoặc đã nhận; Và
• Không có chi phí phải trả (hóa đơn chưa thanh toán). Ủy ban chỉ có thể sử dụng biểu mẫu này nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí trên. Nếu tất cả các tiêu chí không được đáp ứng, ủy ban phải sử dụng Mẫu đơn 460, Tuyên Bố Chiến Dịch của Ủy Ban Tiếp Nhận.

Thời Gian Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 450

Nói chung, các ủy ban tiểu bang nộp hồ sơ cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang, và các ủy ban địa phương nộp hồ sơ cho viên chức lập hồ sơ của khu vực pháp lý địa phương.

Ủy Ban Tiểu Bang:
Các ủy ban tiểu bang nộp mẫu đơn này cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Các ủy ban tiểu bang bao gồm các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên đang tranh cử cho cuộc bầu cử CalPERS hoặc CalSTRS.

Secretary of State
Political Reform Division
1500 11th Street, Room 495
Sacramento, CA 95814
Phone (916) 653-6224
Fax (916) 653-5045

www.sos.ca.gov

Các bản sao bổ sung: Một bản sao của mẫu đơn này cũng phải được nộp cho văn phòng CalPERS hoặc CalSTRS có liên quan nếu ủy ban là một ủy ban được thành lập chủ yếu cho cuộc bầu cử CalPERS hoặc CalSTRS.

Ủy Ban Địa Phương:
INếu một ủy ban thực hiện 70% khoản đóng góp và chi tiêu độc lập của họ cho các ứng cử viên và dự luật của quận cũng như các ủy ban khác của quận, hãy nộp biểu mẫu này cho viên chức bầu cử quận. Một bản gốc và một bản sao giấy sẽ được yêu cầu. Cơ quan địa phương cũng có thể yêu cầu nộp hồ sơ điện tử. Nếu một ủy ban thực hiện 70% trở lên khoản đóng góp và chi tiêu độc lập cho các ứng cử viên và dự luật của thành phố cũng như các ủy ban khác của thành phố, hãy nộp biểu mẫu này cho thư ký thành phố. Cần có bản gốc và một bản sao giấy. Cơ quan địa phương cũng có thể yêu cầu nộp hồ sơ điện tử.

Địa Điểm Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 450

Báo cáo nửa năm
Tất cả các ủy ban có mục đích chung đều nộp báo cáo bán niên cho mỗi nửa năm. Trong khoảng thời gian từ Ngày 1 Tháng Một đến Ngày 30 Tháng Sáu, báo cáo bán niên có thời hạn nộp là Ngày 31 Tháng Bảy. Trong khoảng thời gian từ Ngày 1 Tháng Bảy đến Ngày 31 Tháng Mười Hai, báo cáo bán niên có thời hạn nộp là Ngày 31 Tháng Một năm sau. Một báo cáo nửa năm có thể được nộp trước thời hạn.

Tuyên bố trước bầu cử - Ủy Ban Mục Đích Chung của Tiểu Bang và Quận
Ủy ban mục đích chung của tiểu bang và quận phải nộp tuyên bố trước bầu cử nếu, trong giai đoạn báo cáo trước bầu cử, ủy ban thực hiện việc đóng góp hoặc chi tiêu độc lập với tổng trị giá $500 trở lên cho ủy ban mục đích chung của tiểu bang hoặc quận, hoặc để ủng hộ hay phản đối một ứng cử viên hoặc dự luật trên lá phiếu tại cuộc bầu cử sơ bộ hoặc tổng tuyển cử cấp tiểu bang tiếp theo.

 

Mẫu Đơn 425
Mẫu Đơn 425

Ai Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 425
Để sử dụng bởi các ủy ban tiếp nhận mà chưa nhận được bất kỳ khoản đóng góp nào và không thực hiện bất kỳ khoản chi tiêu nào trong sáu tháng được báo cáo nửa năm một lần. Các ủy ban do ứng cử viên kiểm soát được thành lập cho một chức vụ tự chọn không được sử dụng mẫu đơn này.

Thời Gian Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 425

Báo Cáo Nửa Năm Tất cả các ủy ban có mục đích chung nộp một bản báo cáo nửa năm một lần cho mỗi nửa năm. Trong khoảng thời gian từ Ngày 1 Tháng 1 đến Ngày 30 Tháng 6, báo cáo bán niên sẽ đến hạn trước Ngày 31 Tháng Bảy. Trong khoảng thời gian từ Ngày 1 Tháng Bảy đến Ngày 31 Tháng Mười Hai, báo cáo bán niên sẽ đến hạn trước Ngày 31 Tháng Một năm sau.

Địa Điểm Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 425
Loại và thẩm quyền của ủy ban phải được xác định. Loại ủy ban dựa trên tính chất và số lượng hoạt động của ủy ban (ví dụ, đóng góp và chi tiêu), trong khi thẩm quyền dựa trên vị trí và trọng tâm của hoạt động đó. Nếu hoạt động của một ủy ban không tập trung vào một cuộc đua của thành phố hoặc quận, ủy ban sẽ bị yêu cầu nộp đơn như một ủy ban tiểu bang để cung cấp thông tin cho một phạm vi cử tri rộng lớn hơn.

Vui lòng tìm hiểu với Ủy Ban Thực Hiện Chính trị Công bằng để biết thêm thông tin về các yêu cầu nộp đơn.

https://fppc.ca.gov/content/fppc-v2/fppc-www/learn/campaign-rules/where-and-when-to-file-campaign-statements/where-to-file-campaign-statements-forms-460-and-461.html

LƯU Ý: Các ủy ban do ứng cử viên kiểm soát được thành lập cho một chức vụ tự chọn không được sử dụng mẫu đơn này.
 

Mẫu Đơn 497
Mẫu Đơn 497

Ai Sử Dụng Mẫu Đơn 497
Các ứng cử viên và một số ủy ban nhất định thực hiện hoặc nhận các khoản đóng góp tổng cộng từ $1,000 hoặc hơn trong 90 ngày trước hoặc vào ngày của một kỳ bầu cử.
• Các ứng cử viên tiểu bang và các ủy ban dự luật phiếu bầu được thành lập chủ yếu cho tiểu bang nộp hồ sơ điện tử và nhận khoản đóng góp từ $5,000 hoặc hơn bất cứ lúc nào ngoài 90 ngày của chu kỳ bầu cử.

• Các ủy ban tiếp nhận của tiểu bang nộp hồ sơ điện tử và đóng góp tổng cộng $5,000 trở lên cho một ủy ban dự luật phiếu bầu của tiểu bang.
• Một số ủy ban tiếp nhận đóng góp tổng cộng $5,000 hoặc hơn để hỗ trợ hoặc phản đối tính đủ điều kiện của một dự luật phiếu bầu địa phương.

Thời Gian Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 497

Ủy Ban Tiểu Bang - Địa Điểm Lập Hồ Sơ 
Trừ khi được ghi chú dưới đây, các ủy ban tiểu bang nộp Mẫu 497 bằng điện tử cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Điều này áp dụng ngay cả đối với các ủy ban chưa đạt đến ngưỡng $25,000 để nộp các báo cáo khác bằng điện tử. Không cần bản sao giấy của báo cáo này, và không cần phải nộp bản sao cho các viên chức lập hồ sơ khác.
 
*Đối với các khoản đóng góp liên quan đến việc đủ điều kiện của các dự luật địa phương, Mẫu 497 phải được nộp tại (các) nơi mà một ủy ban được thành lập chủ yếu cho dự luật địa phương được yêu cầu nộp. Mẫu 497 này phải được nộp bằng fax, bảo đảm giao hàng qua đêm, gửi hàng cá nhân, hoặc email. Một số khu vực pháp lý yêu cầu nộp điện tử. Kiểm tra với văn phòng bầu cử địa phương
.

Địa Điểm Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 497

Các Ứng Cử Viên/Ủy Ban Tiểu Bang
Nộp hồ sơ cho văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Tất cả Mẫu 497 được nộp bằng điện tử ngay cả khi ngưỡng khai thuế điện tử $25,000 chưa được đáp ứng.

Văn phòng/Ủy ban Địa phương
Sở Ghi Danh Cử Tri. Giấy hoặc Điện tử (kiểm tra với Quận của quý vị)

Ứng Cử Viên / Ủy Ban Nhiều Quận: Những ứng cử viên / chính trị gia là những người có một ủy ban kiểm soát cho một chức vụ dân cử có thẩm quyền đối với nhiều quận.

Các Ứng Cử Viên Tiểu Bang của Nhiều Quận
Nộp hồ sơ cho văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Tất cả Mẫu 497 được nộp bằng điện tử ngay cả khi ngưỡng khai thuế điện tử $25,000 chưa được đáp ứng.
Chức Vụ Địa Phương của Nhiều Quận

Sở Ghi Danh Cử Tri. Bằng Giấy hoặc Điện tử (kiểm tra với Quận của quý vị) 
 

Mẫu Đơn 461 
Form 461

Ai Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 461

Các Nhà Tài Trợ Chính 
• Một cá nhân hoặc tổ chức đóng góp bằng tiền hoặc phi tiền tệ (bao gồm các khoản vay) cho các quan chức, ứng cử viên, và ủy ban của tiểu bang hoặc địa phương với tổng số tiền từ $10,000 trở lên trong một năm dương lịch.
 
"Đóng Góp" bao gồm các khoản đóng góp trực tiếp bằng tiền (ví dụ: mua vé cho các chiến dịch gây quỹ), bảo lãnh cho vay và xóa nợ, đóng góp phi tiền tệ bao gồm hàng hóa hoặc dịch vụ, và giảm giá không được cung cấp cho công cộng nói chung.

Thời Gian Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 461

Báo Cáo Nửa Năm: Tất Cả Các Ủy Ban 

Ngày 1 Tháng Một – 30 Tháng Sáu: Đến hạn vào Ngày 31 Tháng Bảy

Nếu một tổ chức đủ điều kiện là một ủy ban trong suốt sáu tháng đầu của năm, Mẫu 461 sẽ đến hạn nộp không muộn hơn Ngày 31 Tháng Bảy, bao gồm khoảng thời gian từ Ngày 1 Tháng Một đến Ngày 30 Tháng Sáu. Nếu không có khoản đóng góp bổ sung hoặc chi tiêu độc lập nào được thực hiện trong giai đoạn nửa năm thứ hai, từ Ngày 1 Tháng Bảy đến Ngày 31 Tháng Mười Hai, thì không cần phải có Mẫu 461 nào khác được yêu cầu trong năm dương lịch.


Ngày 1 Tháng Bảy – Ngày 31 Tháng Mười Hai: Đến hạn vào Ngày 31 Tháng Một 

Nếu một tổ chức đủ điều kiện là một ủy ban trong suốt sáu tháng đầu của năm và có bất  kỳ khoản đóng góp nào được thực hiện sau Ngày 30 Tháng Sáu, thì phải có Mẫu đơn 461 dùng cho giai đoạn từ Ngày 1 Thang Bảy đến 31 Tháng Mười Hai. Nếu một tổ chức hay một cá nhân đủ điều kiện là một ủy ban trong suốt sáu tháng cuối năm của một năm, Mẫu đơn 461 sẽ đến hạn lập không trể hơn 31 Tháng Một, dùng cho giai đoạn Ngày 1 Tháng Một đến 31 Tháng Mười Hai của năm trước đó. 

Lưu ý: Vui lòng truy cập www.fppca.ca.gov, để biết thêm thông tin chi tiết về các yêu cầu Báo cáo Năm lẻ (Người Khai Thuế Tiểu Bang) những yêu cầu về Báo Cáo không được liệt kê ở trên.

Địa Điểm Lập Hồ Sơ Mẫu Đơn 461

Ủy Ban Tiểu Bang
Ủy ban tiểu bang là ủy ban đóng góp ít nhất một lần hoặc chi tiêu độc lập cho một ứng cử viên tiểu bang, dự luật, hoặc ủy ban nhà nước khác (ví dụ: đảng chính trị). Một nhà tài trợ chính của tiểu bang và ủy ban chi tiêu độc lập nộp bản gốc và một bản sao ở định dạng giấy cho Tổng Thư Ký. Một ủy ban cũng phải nộp báo cáo trực tuyến nếu ủy ban đóng góp hoặc chi tiêu độc lập với tổng số tiền từ $25,000 hoặc hơn trong một năm dương lịch.

Secretary of State
Political Reform Division
1500 11th Street, Room 495
Sacramento, CA 95814
Phone (916) 653-6224
Fax (916) 653-5045

www.sos.ca.gov

Ủy Ban Địa Phương
Nếu một ủy ban đóng góp hơn 70% và chi tiêu độc lập cho các ứng cử viên và dự luật của quận và các ủy ban khác của quận, hãy nộp mẫu đơn này cho viên chức bầu cử quận. Cần có một bản gốc và một bản sao giấy.

LƯU Ý: Nếu một ủy ban đóng góp hơn 70% và chi tiêu độc lập cho các ứng cử viên và dự luật của thành phố và các ủy ban thành phố khác, hãy nộp mẫu đơn này cho thư ký thành phố. Cần có một bản gốc và một bản sao giấy. Lưu ý: Quy định FPPC 18227.5 đưa ra các tiêu chí để xác định xem một ủy ban là tiểu bang, quận, hay thành phố. Quy định đưa ra rằng một ủy ban có thể đủ điều kiện là ủy ban tiểu bang nếu ủy ban không đủ điều kiện là ủy ban thành phố hoặc quận và cho phép, trong một số trường hợp nhất định, ủy ban địa phương có thể giữ nguyên tư cách thành phố hoặc quận ngay cả khi đóng góp cho ủy ban tiểu bang.

Nộp hồ sơ điện tử: Nhà tài trợ Chính Ủy Ban Tiểu Bang và các ủy ban chi tiêu độc lập được yêu cầu nộp báo cáo cho Tổng Thư Ký phải nộp Mẫu 461 bằng phương thức điện tử nếu họ đóng góp hoặc chi tiêu độc lập với tổng số tiền từ $25,000 hoặc hơn trong một năm dương lịch. Báo cáo giấy cũng được yêu cầu..

Ủy Ban Địa Phương:  Một số khu vực pháp lý địa phương cũng yêu cầu các báo cáo phải được nộp bằng điện tử.