Nhảy đến nội dung

Các Loại Dữ Liệu Bản Đồ Có Sẵn

Có Sẵn Bản Đồ theo Lớp về Ranh Giới Khu Vực

 • Ranh giới thành phố
 • Ranh giới khu bầu cử
 • Ranh giới khu vực quốc hội
 • Ranh giới khu vực thượng viện
 • Ranh giới khu vực hạ viện
 • Ranh giới khu vực giám sát

Có Sẵn Bản Đồ Đường Phố theo Lớp
Các lớp này xác định đường xa lộ theo số Giữa Tiểu Bang và theo tên đường. 

 • Bản đồ theo lớp của xa lộ
 • Đường chính và đường phụ

Kích Cỡ Bản Đồ Có Sẵn (Bản Điện Tử hoặc Bản In)

 • 36" x 36"
 • 24" x 24"
 • 18" x 18"

Các Lựa Chọn Bản Đồ Bổ Sung và các Chi Tiết
Phòng Phiếu trong một cuộc bầu cử cụ thể có thể được trình bày. Phòng phiếu được gắn nhãn bao gồm tên trụ sở và địa chỉ theo đường. Nhiều lớp có thể làm cho bản đồ khó đọc hơn tùy thuộc vào kích cỡ được lựa chọn. Mỗi lớp được bao gồm có thể gắn nhãn theo tính chất, điều này có thể hỗ trợ khi đọc các bản đồ của khu bầu cử. Bản đồ kích cỡ lớn hơn được khuyến khích sử dụng nếu quý vị muốn bản đồ thể hiện nhiều lớp.

Chú thích được bao gồm trên mỗi bản đồ sẽ giúp xác định các lớp được bao gồm trên bản đồ. Nếu có yêu cầu, tên thành phố có thể được thể hiện cũng như số của khu bầu cử, số của khu vực, xa lộ và tên đường.  

Chúng tôi không cung cấp bản đồ với các lớp được kèm theo. Ví dụ, khi quý vị đặt hàng một bản đồ ranh giới khu vực chính trị, chúng tôi sẽ “đưa vào” khu vực được yêu cầu (chủ đề chính) vào giấy. Tất cả các lớp khác có thể được thể hiện bên ngoài chủ đề chính. Điều này làm cho bản đồ dễ đọc hơn và cung cấp các khía cạnh có liên quan đến khu vực (là các khu vực, thành phố xung quanh…). Công cụ đặt hàng theo tùy chọn của chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị qua quy trình đặt hàng và cung cấp giá cho dịch vụ bản đồ của chúng tôi.