Nhảy đến nội dung

Những Điều Cơ Bản về Ghi Danh Cử Tri

Ghi Danh Ở Đâu và Bằng Cách Nào
Ghi danh bỏ phiếu là bước đầu tiên mà mỗi công dân cần làm để trở thành một cử tri hội đủ điều kiện. Một khi ghi danh, quý vị có thể bắt đầu tăng cường chế độ dân chủ bằng cách tham gia vào các cuộc bầu cử và thậm chí làm việc cho một trong những địa điểm bỏ phiếu của chúng tôi. 

Quý vị có thể ghi danh bằng cách sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi (hướng dẫn được bao gồm).  Quý vị cũng có thể sử dụng Đơn Ghi Danh Cử Tri có thể được trực tiếp tìm thấy tại thư viện công cộng, các văn phòng của quận và thành phố, văn phòng Nha Lộ Vận California, và tại Bưu Điện Hoa Kỳ.  Các hướng dẫn gửi qua đường bưu điện được ghi trên mẫu đơn.

Ghi danh bỏ phiếu bây giờ sử dụng công cụ trực tuyến ►

Cử Tri trong Quân Đội và ở Hải Ngoại
Cử tri của Quận County đang ở hải ngoại hoặc trong quân đội cũng có thể ghi danh và làm đơn yêu cầu phiếu bầu-qua-thư bằng cách điền đơn qua Bưu Thiếp Liên Bang.  Cổng trực tuyến đặc biệt của chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị làm qua quy trình này.  Nếu quý vị không chắc chắn về tình trạng bỏ phiếu của mình, hoặc cần sự hỗ trợ thêm hãy liên lạc trực tiếp với chuyên viên phụ trách cử tri trong Quân Đội và ở Hải Ngoại của chúng tôi tại số 714-567-7560.

Truy cập cổng cho cử tri trong Quân Đội và ở Hải Ngoại trực tuyến của chúng tôi ►

Các Tiêu Chuẩn và Cử Tri Bỏ Phiếu Lần Đầu
Nếu quý vị ghi danh trực tuyến hoặc qua thư, quý vị có thể phải cho xem thông tin nhận dạng khi quý vị bỏ phiếu lần đầu tiên. Luật liên bang quy định các loại thông tin nhận dạng được chấp nhận để cho phép chứng minh nơi cư ngụ. Quý vị cũng có thể tìm các tiêu chuẩn căn bản và thông tin về việc ghi danh cử tri là công dân mới bằng cách truy cập vào phần này.

Tìm hiểu thêm về các quy định và luật ghi danh cử tri ►

Thay Đổi, Hủy Bỏ hoặc Cập Nhật Việc Ghi Danh Cử Tri của Quý Vị
Nếu quý vị đổi chỗ ở, thay đổi sự liên hệ về chính trị (chính đảng), đổi tên, hoặc cần phải thông báo cho chúng tôi rằng một ai đó không còn sinh sống tại địa chỉ của quý vị, chúng tôi có tất cả các công cụ mà quý vị cần để hoàn tất những việc này. Thêm vào đó, nếu quý vị biết có cử tri nào đã qua đờ, quý vị cũng có thể thông báo cho chúng tôi về những thay đổi này.

Cập nhật, thay đổi, hoặc hủy bỏ việc ghi danh cử tri ►