Nhảy đến nội dung

Đặt Hàng Mẫu Đơn Ghi Danh theo NVRA

 

Họ và tên:
Email:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Thành phố:
Zip:
Đại diện (Tên của Tổ Chức Phân Phối Đơn Ghi Danh):
Địa chỉ (Tổ Chức Phân Phối Đơn Ghi Danh):
Thành phố:
Zip:
Số Lượng Đơn tiếng Anh:
Số Lượng Đơn tiếng Anh/Trung Hoa:
Số Lượng Đơn tiếng Anh/Đại Hàn:
Số Lượng Đơn tiếng Anh/Tây Ban Nha:
Số Lượng Đơn tiếng Anh/Việt:
Quý vị sẽ đến lấy tại văn phòng chúng tôi, hoặc quý vị muốn gửi qua bưu điện? (Đơn đặt hàng cho 200 hoặc nhiều hơn phải đến lấy tại văn phòng chúng tôi): Tôi sẽ đến lấy tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri
Vui lòng gửi qua bưu điện cho tôi
Tường Trình về Kế Hoạch Phân Phối:
Quý vị có phải là một đại diện của NVRA như đã được định nghĩa trong Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc không:
Không

Bấm vào đây để xem thêm các thông tin quan trọng và các tài liệu có thể in được của Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc (NVRA).

BẤT KỲ ĐƠN GHI DANH CỬ TRI NÀO ĐƯỢC GỬI QUA BƯU ĐIỆN CŨNG PHẢI TUÂN THEO BỘ LUẬT BẦU CỬ § 2158(b)(3). Bộ luật ở trang tiếp theo.

 

Nếu quý vị thu nhận các mẫu đơn ghi danh đã hoàn tất, quý vị phải gửi trả lại các mẫu ghi danh đã hoàn tất này mà quý vị đang giữ đế Sở Ghi Danh Cử Tri trong vòng ba ngày, ngoại trừ các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ của tiểu bang. (Bộ Luật Bầu Cử § 18103)

TÔI TUYÊN BỐ THEO HÌNH PHẠT CỦA TỘI KHAI MAN RẰNG TÔI SẼ THỰC HIỆN CÁC BƯỚC HỢP LÝ ĐỂ CHẮC CHẮN RẰNG:

(1) Người hoặc những người phân phát đơn ghi danh sẽ đưa đơn ghi danh cho bất kỳ cử tri nào có yêu cầu; và (Bộ Luật Bầu Cử  §§ 2158(b)(2), 18107)

(2) Những người phân phát đơn ghi danh sẽ được thông báo đầy đủ về luật tiểu bang áp đặt HÌNH PHẠT TÙ GIAM cho bất kỳ ai biết rõ và cố tình hoàn tất các đơn ghi danh cử tri cho NHỮNG NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN, NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TỒN TẠI HOẶC HƯ CẤU, HOẶC BẤT KỲ CỬ TRI NÀO KHÔNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN; và (Bộ Luật Bầu Cử §§ 18100, 18101, và 18102)

(3) Đơn ghi danh cử tri không bị bôi xóa hoặc thay đổi bằng bất kỳ cách nào, và (Bộ Luật Bầu Cử §§ 2162(b), §18106)

(4) Đơn ghi danh cử tri không được điền chỉ một phần hoặc hoàn toàn được điền bởi bất kỳ ai khác ngoài cử tri hoặc người trợ giúp cử tri trong việc hoàn tất mẫu đơn; (Bộ Luật Bầu Cử § 2162[c])

(5) Những người được tin tưởng với việc phân phát hoặc sau đó thu nhận các đơn ghi danh đã hoàn tất sẽ được thông báo đầy đủ về các quy định pháp lý được ghi rõ ở mặt sau của phần tường trình này. (Bộ Luật Bầu Cử § 2159.5[a])

Bất kỳ người nào cố ý làm một người đại diện không hợp lệ để giúp người khác ghi danh bỏ phiếu trên đơn ghi danh này là có tội tiểu hình. (Bộ Luật Bầu Cử §§ 18108.1, 2159[b])

TÔI ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐOẠN CỦA BỘ LUẬT BẦU CỬ NÓI TRÊN. TÔI ĐÃ NHẬN, ĐỌC VÀ HIỂU CÁC HƯỚNG DẪN ĐỂ HOÀN TẤT MẪU ĐƠN GHI DANH