Nhảy đến nội dung

Hủy Bỏ việc Ghi Danh Cử Tri

Để hủy bỏ việc ghi danh cử tri của quý vị, hãy hoàn tất mẫu đơn sau đây, sau đó in ra và gửi đến văn phòng của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn đã được cung cấp trong mẫu đơn được in ra. Luật Tiểu Bang hiện nay quy định chữ ký của quý vị phải có trên yêu cầu hủy bỏ việc ghi danh của quý vị.