Nhảy đến nội dung
Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri là Thứ Hai, Ngày 22 Tháng Mười

Số lượng ghi danh mới rất nhiều cho thấy sự quan tâm tích cực về bầu cử

SANTA ANA, CA – Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 6 Tháng Mười Một, 2018 là Thứ Hai, Ngày 22 Tháng Mười, 2018. Ghi danh cử tri trực tuyến được cung cấp, sẽ cho phép các cử tri mới hoàn tất toàn bộ quy trình trên trực tuyến tại ocvote.com/registration. Mẫu đơn ghi danh cử tri bằng giấy có thể được nhận tại Sở Ghi Danh Cử Tri, bưu điện, thư viện và tòa thị chính thành phố.

“Quận Orange đã có 140,000 đơn ghi danh kể từ Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tháng Sáu 2018," Ông Neal Kelley, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri phát biểu. “Điều này mang tính lịch sử và rất hào hứng, nhưng chúng tôi muốn chắc chắn rằng mọi người có mong muốn tham gia bầu cử sẽ được cung cấp cơ hội để làm điều đó", ông nói tiếp.

KHI NÀO: Hạn chót là Thứ Hai, Ngày 22 Tháng Mười, 2018 vào lúc 11:59 giờ tối.
Các công dân có mong muốn ghi danh hoặc bỏ phiếu tại Sở Ghi Danh Cử Tri trong thời gian làm việc kéo dài (8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối) có thể đến sảnh ở trụ sở của sở ghi danh cử tri để làm việc này. Việc ghi danh trực tuyến được mở cho đến 11:59 giờ tối.

Ở ĐÂU: 1300 South Grand Avenue , Bldg. C Santa Ana, California Góc đường Grand Avenue và McFadden

BẰNG CÁCH NÀO: Bất kỳ công dân nào hội đủ điều kiện có thể ghi danh để bỏ phiếu bằng cách đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, hoặc trực tuyến tại ocvote.com/registration

Nếu một người bỏ lỡ thời hạn chót để ghi danh thì họ vẫn có thể ghi danh và bỏ phiếu tại bất địa điểm nào thuộc các Trung Tâm Bầu Cử sớm của chúng tôi, hoặc tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri ở Santa Ana cho đến Ngày Bầu Cử.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.