Nhảy đến nội dung
Bầu Cử Bãi Nhiệm Santa Ana: Việc Đích Thân Đến Bỏ Phiếu Phải Hủy Bỏ Trong Khi Vẫn Duy Trì Nhiều Lựa Chọn Khác

Việc sử dụng phổ biến lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu có thể mang tới các rủi ro cho an toàn và sức khỏe công cộng do đại dịch COVID-19.

SANTA ANA – Ngày 13 Tháng Tư, 2020 – Việc đích thân đến bỏ phiếu ở Trung Tâm Bầu Cử cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Santa Ana, đã được lên kế hoạch bắt đầu vào Thứ Bảy, Ngày 9 Tháng Năm, 2020 và kéo dài đến Ngày 19 Tháng Năm, 2020, sẽ phải hủy bỏ để phòng tránh dịch COVID-19. Cuộc bầu cử giờ đây sẽ được tổ chức như là một cuộc bầu cử hoàn toàn qua thư.

Theo Sắc Lệnh (N-48-20) của Thống Đốc Gavin Newsom, việc sử dụng phổ biến lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu có thể mang tới các rủi ro về an toàn và sức khỏe công cộng do đại dịch COVID-19 và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các biện pháp giữ khoảng cách giao tiếp xã hội đã được áp đặt bởi Viên Chức Sức Khỏe Công Cộng Tiểu Bang, cũng như các khía cạnh khác của việc đối phó dịch COVID-19.

Các Lựa Chọn Bổ Sung cho Cử Tri
Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Santa Ana sẽ tiến hành theo các điều khoản đặc biệt của một cuộc bầu cử qua thư. Quận Orange đã thực hiện việc chuyển giao sang Đạo Luật về Quyền Chọn Lựa của Cử Tri bắt đầu với các cuộc bầu cử trong năm 2020. Theo cách bỏ phiếu này, mỗi cử tri trong một cuộc bầu cử sẽ nhận được một phiếu bầu-qua-thư. Mỗi cử tri ở Thành Phố Santa Ana sẽ được gửi qua bưu điện một phiếu bầu-qua-thư bắt đầu vào Ngày 20 Tháng Tư, 2020. Các cử tri có những lựa chọn sau để gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư của họ:

 • Gửi qua bưu điện phiếu bầu của họ (đã được trả bưu phí) để phiếu bầu được đóng dấu bưu chính trễ nhất là vào Ngày Bầu Cử, Ngày 19 Tháng Năm, 2020 • Bỏ lá phiếu của họ vào thùng đựng phiếu bầu của Sở Ghi Danh Cử Tri, hoạt động 24 giờ mỗi ngày, không trễ hơn 8 giờ tối vào Ngày 19 Tháng Năm, 2020, tại 1300 South Grand Avenue, Santa Ana
 • Bỏ lá phiếu của họ vào một thùng đựng phiếu bầu ở Thành Phố Santa Ana, hoạt động 24 giờ mỗi ngày, tại các địa điểm sau không trễ hơn 8 giờ tối vào Ngày 19 Tháng Năm, 2020: 
 • AltaMed, 1400 North Main Street, (Giữa 17th St. & Washington Ave.) 
 • Văn Phòng Hành Chính Quận Phía Nam, 601 Ross Street, (Giữa Santa Ana Blvd. & Civic Center Dr.) 
 • Goodwill Computer Works, 412 North Fairview Street, (Giữa 1st St. & 5th St.) 
 • Iglesia de Dios Pentecostal, M.I., 1025 West Memory Lane, (Giữa. Bristol St. & Flower St.) 
 • Nhà Thờ Johnson Chapel A.M.E., 1306 West 2nd Street, (Lối vào ở Hesperian St.) 
 • Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe OC, 1725 West 17th Street, (Giữa Bristol St. & English St.) 
 • Orangewood Foundation, 1575 East 17th Street, (Btwn. Grand Ave. & Cabrillo Park Dr.) 
 • Trung Tâm Giao Thông Khu Vực Santa Ana, 1000 East Santa Ana Boulevard, (Giữa Grand Ave. & Santiago St.) 

Các Sự Lựa Chọn cho Cử Tri Khuyết Tật hoặc Cử Tri Có Bệnh Trạng Bị Tác Động bởi COVID-19
Hệ thống phiếu Bầu-qua-Thư Dễ Dàng Truy Cập Từ Xa của Sở Ghi Danh Cử Tri cung cấp cho các cử tri khuyết tật và những người có bệnh trạng bị tác động bởi dịch COVID-19 sự lựa chọn để yêu cầu phiếu Bầu-qua-Thư được gửi đến theo dạng điện tử. Phiếu bầu điện tử có thể được tải xuống máy vi tính của cử tri, đánh dấu bằng thiết bị hỗ trợ của chính cử tri và rồi được in ra. Các cử tri nên tuân theo các hướng dẫn gửi lại phiếu bầu được gửi kèm với phiếu bầu điện tử. Để yêu cầu một phiếu Bầu-qua-Thư Dễ Dàng Truy Cập Từ Xa các cử tri có thể:

 • Hoàn tất bưu thiếp đã được trả bưu phí ở mặt sau của Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri
 • Truy cập ocvote.com/myballot
 • Gọi Sở Ghi Danh Cử Tri theo số 714-567-7600
 • Email [email protected]
 • Các yêu cầu phải được nhận không trễ hơn 11:59 giờ tối Ngày 12 Tháng Năm, 2020 (theo Đạo Luật Giúp Nước Mỹ Bỏ Phiếu của liên bang vào năm 2002 (52 U.S.C. Sec. 20901 và tiếp theo.) 
 • Cử tri khuyết tật, hoặc có nhu cầu cụ thể, là những người không thể tải xuống hoặc bầu phiếu điện tử, nên gọi cho Sở Ghi Danh Cử Tri ở số 714-567-7600 không trễ hơn Ngày 15 Tháng Năm, 2020 để thảo luận về các lựa chọn bổ sung để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này 

Việc Liên Lạc với Các Cử Tri của Santa Ana
Ngoài việc công bố rộng rãi thông cáo báo chí, Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ dùng các phương pháp sau đây để liên lạc về các sự thay đổi này đối với các cử tri của Thành Phố Santa Ana theo Lệnh của Thống Đốc rằng “…tối đa việc thông báo có thể thực hiện cho các cử tri về việc làm thế nào để tham gia (cuộc bầu cử này) sẽ được đưa ra, tập trung sự chú ý cụ thể vào các nhu cầu của những cử tri có rủi ro cao về COVID-19, các cá nhân khuyết tật, và những cử tri có các nhu cầu đặc biệt”:

 • Thông Tin Cử Tri, sẽ được gửi cho tất cả các cử tri ở Santa Ana vào Ngày 13 Tháng Tư, 2020, để cung cấp cho họ thông báo về việc đóng cửa trung tâm bầu cử và các lựa chọn khác để bỏ phiếu (thông báo này cũng sẽ bao gồm các phiên bản được biên dịch cho các cử tri có yêu cầu trợ giúp song ngữ) 
 • Một thông báo qua email sẽ được gửi cho tất cả cử tri (những người có email trong hồ sơ cử tri của họ) ở Thành Phố Santa Ana (vào Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Năm, 2020) cung cấp cho họ thông báo về việc đóng cửa trung tâm bầu cử và các lựa chọn khác để bỏ phiếu (thông báo này cũng sẽ bao gồm các phiên bản được biên dịch cho các cử tri có yêu cầu trợ giúp song ngữ) 
 • Các thông báo sẽ được đặt một cách dễ nhìn thấy ở các địa điểm sẽ đóng cửa cho việc đích thân đến bỏ phiếu (được sử dụng trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tháng Ba) bằng tiếng Anh cũng như tiếng Trung Hoa, Tiếng Ba Tư, tiếng Đại Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt
 • Nếu một cử tri không nhận được phiếu bầu của họ gửi qua bưu điện trước hoặc vào Ngày 27 Tháng Tư, 2020, họ có thể truy cập ocvote.com/replacement để yêu cầu phiếu bầu thay thế 
 • Cử tri cũng có thể gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri ở số 714-567-7600 từ Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều để được trợ giúp hoặc truy cập ocvote.com/santa-ana để có thêm thông tin chi tiết

Bối Cảnh Tổng Quát
Vào Ngày 19 Tháng Ba, 2020 Thống Đốc Gavin Newsom đã ban hành Sắc Lệnh (N-33-20), quy định việc tuân thủ theo lệnh của Viên Chức Sức Khỏe Công Cộng Tiểu Bang và Giám Đốc phụ trách Sức Khỏe Công Cộng rằng “tất cả các cá nhân đang sống ở Bang California phải ở trong nhà hoặc nơi cư ngụ của họ” cho đến khi có thông báo thêm để giảm bớt tác động của đại dịch COVID-19.

Tiếp theo sau Lệnh được đề cập ở trên, Thống Đốc Newsom đã ban hành Sắc Lệnh (N-48-20) vào Ngày 9 Tháng Tư, 2020, có phần ghi rằng “…vào Ngày 19 Tháng Năm, 2020, một Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt sẽ được tổ chức ở Thành Phố Santa Ana, trong Quận Orange, và luật tiểu bang quy định theo cách thông thường rằng cuộc bầu cử (này) sẽ được tiến hành sử dụng việc đích thân đến bỏ phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu trong toàn (Thành Phố Santa Ana); việc sử dụng phổ biến lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu có thể mang tới rủi ro cho an toàn và sức khỏe công cộng do đại dịch COVID-19, và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các biện pháp giữ khoảng cách giao tiếp xã hội đã được áp đặt bởi Viên Chức Sức Khỏe Công Cộng Tiểu Bang, cũng như các khía cạnh khác của việc đối phó dịch COVID-19; và các thủ tục bầu-qua-thư hiện có của California có thể được sử dụng để cho phép cuộc bầu cử (này) được tiến hành theo cách tiếp cận dễ dàng, bảo mật, và an toàn”.

Lệnh này tiếp tục đề cập rằng theo thẩm quyền của Thống Đốc thì cuộc bầu cử “sẽ được tổ chức hoàn toàn là bầu cử qua thư và được tiến hành theo các điều khoản đó của Bộ Luật Bầu Cử là những điều khoản chi phối các cuộc bầu cử hoàn toàn qua thư, bao gồm nhưng không giới hạn ở Bộ Luật Bầu Cử các đoạn 3000-3026 và 4100”

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.