Nhảy đến nội dung
Thời Hạn Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Năm 2024 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 13 Tháng Mười Một

Các công dân hội đủ điều kiện quan tâm đến việc tranh cử chức vụ có thể lập hồ sơ ứng cử viên với Sở Ghi Danh Cử Tri. 

SANTA ANA, CA – Ngày 10 Tháng Mười Một, 2023 – Bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 13 Tháng Mười Một, 2023, những người quan tâm đến việc tranh cử cho các chức vụ liên bang, tiểu bang và quận được bầu cử trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Năm 2024 có thể bắt đầu quy trình lập hồ sơ ứng cử viên trực tuyến hoặc tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri.

Các chức vụ được bầu cử bao gồm Tổng Thống Hoa Kỳ, Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Dân Biểu trong Quốc Hội, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Thành Viên Dân Biểu Tiểu Bang, Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, Thành Viên Hội Đồng Giáo Dục Quận, Giám Sát Viên Quận, và Thành Viên Ủy Ban Trung Ương của các Đảng Dân Chủ, Đảng Xanh, Đảng Hòa Bình và Tự Do, và Đảng Cộng Hòa.

Để xem danh sách đầy đủ các chức vụ theo khu vực trên phiếu bầu cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống ngày 5 Tháng Ba, 2024 truy cập: ocvote.gov/Bầu Cử/Có Gì Trên Phiếu Bầu 

Công dân hội đủ điều kiện có thể tải xuống nhiều giấy tờ ứng cử cần thiết bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên của Sở Ghi Danh Cử Tri trên trang mạng của chúng tôi (ocvote.gov/ứng cử viên), trước khi nộp các giấy tờ tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri.

Sở Ghi Danh Cử Tri cũng phát hành các giấy tờ ứng cử viên tại văn phòng của sở, 1300 S. Grand Ave., Building C, Santa Ana, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Những người quan tâm đến việc nộp đơn cho ứng cử có thể tiết kiệm được thời gian bằng cách lên lịch hẹn trực tuyến tại ocvote.gov/appointments để hoàn tất quy trình nộp đơn ứng cử viên. Các cuộc hẹn sẽ có sẵn vào buổi sáng và buổi tối.

Sở Ghi Danh Cử Tri cũng cung cấp một Sổ Tay Ứng Cử Viên  chi tiết các thông tin về tiến trình lập hồ sơ ứng cử viên trên trang mạng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cuộc bầu cử này, hãy truy cập ocvote.gov hoặc gọi (714) 567-7600.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.