Nhảy đến nội dung

Press Releases

Thông Báo Công Khai Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Ngày 5 Tháng Ba, 2024

Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Ngày 5 Tháng Ba, 2024

SANTA ANA, CA – Ngày 22 Tháng Một, 2024 – Công chúng được mời để quan sát Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange thực hiện Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Ngày 5 Tháng Ba, 2024. Tất cả quy trình xử lý phiếu bầu, đếm phiếu, thử nghiệm và kiểm tra sẽ được thực hiên tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri 1300 S Grand Ave. Santa Ana, CA 92705. Quan sát viên cũng được chào đón để tham quan các địa điểm Trung Tâm Bầu Cử và thùng đựng phiếu bầu trên khắp quận để quan sát các hoạt động hàng ngày.

Gia Hạn Thời Gian Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống năm 2024

Bất cứ người nào đủ tiêu chuẩn, ngoại trừ người đương nhiệm, bây giờ có thể nộp hồ sơ đề cử và trả phí lập hồ sơ cho đến 5 giờ chiều ngày 13 tháng Mười Hai năm 2023. 

SANTA ANA, CA – Ngày 9 tháng Mười Hai năm 2023, lúc 10 giờ sáng – Tổng Thư Ký Tiểu Bang thông báo rằng thời gian đề cử sẽ được kéo dài đến 5 giờ chiều  ngày 13 tháng Mười Hai năm 2023, đối với các chức vụ liên bang và tiểu bang được liệt kê bên dưới là đại diện cho cử tri Quận Orange vì những người đương nhiệm đủ điều kiện đã không nộp Hồ Sơ Đề Cử vào hạn chót trước 5 giờ chiều ngày 8 tháng Mười Hai năm 2023. 

Quận Orange, CA Sở Ghi Danh Cử Tri Chứng Thực Kết Quả Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana 2023


Trước khi chứng thực các kết quả, Sở Ghi Danh Cử Tri đã thực hiện nhiều thử nghiệm và kiểm tra hệ thống bỏ phiếu sau-bầu cử . 

SANTA ANA, CA – 29 Tháng Mười Một, 2023 – Hôm nay, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page đã chứng thực các kết quả của Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana Ngày 14 Tháng Mười Một, 2023. 

Về câu hỏi duy nhất liệu rằng Jessi Lopez, Thành viên Hội Đồng Santa Ana cho Khu 3, có nên bị bãi nhiệm không, số phiếu bầu Không có tổng cộng 3,867 phiếu và số phiếu bầu Có tổng cộng là 2,993 phiếu. 

Thời Hạn Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Năm 2024 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 13 Tháng Mười Một

Các công dân hội đủ điều kiện quan tâm đến việc tranh cử chức vụ có thể lập hồ sơ ứng cử viên với Sở Ghi Danh Cử Tri. 

SANTA ANA, CA – Ngày 10 Tháng Mười Một, 2023 – Bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 13 Tháng Mười Một, 2023, những người quan tâm đến việc tranh cử cho các chức vụ liên bang, tiểu bang và quận được bầu cử trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Năm 2024 có thể bắt đầu quy trình lập hồ sơ ứng cử viên trực tuyến hoặc tại văn phòng Sở Gh

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, CA Thông Báo Gia Hạn Tuyên Bố Ý Định Tranh Cử cho các Chức Vụ Tư Pháp của Tòa Thượng Thẩm

Bất kỳ người nào đủ tiêu chuẩn, ngoại trừ người đương nhiệm, giờ đây đều có thể nộp bản Tuyên Bố Ý Định và trả phí lập hồ sơ cho đến 5 giờ chiều, ngày 13 Tháng Mười Một, 2023, .

SANTA ANA, CA – Ngày 8 Tháng  Mười Một, 2023 – Thời hạn Tuyên Bố Ý Định tranh cử dành cho các ứng cử viên vào các chức vụ tư pháp của Tòa Thượng Thẩm đã được gia hạn đến 5 giờ chiều, ngày 13 Tháng Mười Một, 2023, cho các chức vụ được liệt kê dưới đây cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống ngày 5 Tháng Ba, 2024, bởi vì người

Quận Orange, CA Sở Ghi Danh Cử Tri Chứng Thực Kết Quả Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim 2023

Trước khi chứng thực các kết quả, Sở Ghi Danh Cử Tri đã thực hiện nhiều thử nghiệm và kiểm tra hệ thống bỏ phiếu sau-bầu cử

SANTA ANA, CA – 20 Tháng Mười, 2023 – Hôm nay, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page đã chứng thực các kết quả của Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023.  

Thông Báo Công Khai về Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana Ngày 14 Tháng Mười Một, 2023

Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana Ngày 14 Tháng Mười Một, 2023

SANTA ANA, CA –12 Tháng Mười, 2023 – Công chúng được mời để quan sát Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange thực hiện Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana Ngày 14 Tháng Mười

Công Báo về Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023

Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023

SANTA ANA, CA – Ngày 18, Tháng Tám, 2023– Công chúng được mời để quan sát Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange thực hiện Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023.

Thông Báo Công Khai Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023

Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023

SANTA ANA, CA – Ngày 18, Tháng Tám, 2023– Công chúng được mời để quan sát Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange thực hiện Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, CA Nhận Giải Thưởng về Dịch Vụ Xuất Sắc dành cho Cử Tri có Khuyết Tật

Ban Các Quyền Lợi Người Khuyết Tật California xướng tên văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange là nơi nhận Giải Thưởng Đầu Tiên của Ban cho Dịch Vụ Xuất Sắc dành cho Cử Tri có Khuyết Tật. 

Ban Các Quyền Lợi Người Khuyết Tật California đã trao cho Văn Phòng Sở Ghi Danh của Cử Tri Giải Thưởng Đầu Tiên về Dịch Vụ Xuất Sắc cung cấp cho Cử Tri có Khuyết Tật. Giải thưởng này ghi nhận các nỗ lực của các nhân viên trong việc đảm bảo rằng cử tri có khuyết tật có thể hoàn tất ghi danh cử tri và bỏ phiếu của bà ấy trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một 2022.

Ban Các Quyền Lợi Người Khuyết Tật California là một tổ chức các quyền lợi người khuyết tật lớn nhất quốc gia và đã hoạt động hơn 40 năm, nhằm nâng cao các quyền lợi của người dân Californa có khuyết tật.