Nhảy đến nội dung

Press Releases

Thời Gian Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống năm 2024 bắt đầu vào Thứ Hai, Ngày 15 Tháng Bảy

Các công dân hội đủ điều kiện có quan tâm ứng cử vào chức vụ địa phương có thể lập hồ sơ ứng cử viên với Sở Ghi Danh Cử Tri.   

SANTA ANA, CA – Ngày 1 Tháng Bảy , 2024 – Bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 15 Tháng Bảy, 2024, những ai có quan tâm tranh cử vào một trong khoản 125 chức vụ trường học địa phương và đặc khu để bầu cử trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống Năm 2024 có thể bắt đầu quy trình lập hồ sơ trực tuyến hoặc tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tr

Quận Orange, CA Sở Ghi Danh Cử Tri Chứng Thực Kết Quả Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Khu 3 Thành Phố Anaheim

Trước khi chứng thực các kết quả, Sở Ghi Danh Cử Tri đã thực hiện nhiều thử nghiệm và kiểm tra hệ thống bỏ phiếu sau bầu cử 

SANTA ANA, CA –19 Tháng Sáu, 2024 – Hôm nay, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page đã chứng thực các kết quả của Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Khu 3 Thành Phố Anaheim Ngày 4 Tháng 6, 2024.

Ngày 4 Tháng Sáu, 2024, Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Khu 3 – Thông Báo Dịch Vụ Công

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange cam kết bảo vệ quyền bỏ phiếu một cách dễ dàng và bảo mật của mỗi cử tri.

SANTA ANA, CA - Ngày 8 Tháng Năm, 2024 – Bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt của Thành Phố Anaheim Khu 3, vào Ngày 4 Tháng Sáu, 2024 đã bắt đầu. 
Các phiếu bầu đã được gửi qua đường bưu điện đến tất cả các cử tri đã ghi danh có hiệu lực ở Anaheim, Khu 3 vào đầu tuần này.

Thông Báo Công Khai Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Khu 3 Năm 2024

Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Khu 3 Ngày 4 Tháng Sáu, 2024

SANTA ANA, CA – Ngày 16 Tháng Tư, 2024 – Công chúng được mời để quan sát Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange thực hiện Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Khu 3 Ngày 4 Tháng Sáu, 2024. Tất cả các quá trình của phiếu bầu, đếm phiếu, kiểm tra và kiểm toán sẽ diễn ra tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange 1300 S Grand Ave. Santa Ana, CA 92705.

Quận Orange, CA Sở Ghi Danh Cử Tri Chứng Thực Kết Quả Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Năm 2024

Trước khi chứng thực các kết quả, Sở Ghi Danh Cử Tri đã thực hiện nhiều thử nghiệm và kiểm tra hệ thống bỏ phiếu sau bầu cử

SANTA ANA, CA – 22 Tháng Ba, 2024 – Hôm nay, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page đã chứng thực các kết quả chính thức Quận Orange cho Cuộc Bầu Cử Sơ bộ Tổng Thống Ngày 5 Tháng Ba, 2024. 

Ngày 5 Tháng Ba, 2024, Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống – Thông Cáo Dịch Vụ Công Cộng

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange cam kết bảo vệ quyền bỏ phiếu của mỗi cử tri một cách dễ dàng và bảo mật. 

SANTA ANA, CA – Ngày 23 Tháng Hai, 2024 – Bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống, Ngày 5 Tháng Ba, 2024 đang được tiến hành. 

Tổng Thư Ký Tiểu Bang California Shirley N. Weber Tham Gia Cùng Biện Lý Khu Quận Orange Todd Spitzer và Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page để Thảo Luận về Các Kế Hoạch Toàn Diện của Quận nhằm Bảo Vệ Cuộc Bầu Cử, Đem Lại Sự Minh Bạch

NGÀY:              Thứ Hai, Ngày 26 Tháng Hai, 2024

THỜI GIAN:     10:30 sáng – Bắt Đầu Tham Quan Theo Hướng Dẫn (dự kiến 45 phút)
                         11:15 sáng – Tổng Thư Ký Tiểu Bang California Shirley N. Weber, T.S., Biện Lý Khu Quận Orange Todd Spitzer, và Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Bob Page sẽ cung cấp những nhận xét ngắn gọn cho giới truyền thông

ĐỊA ĐIỂM:       1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705

Thông Báo Công Khai Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Ngày 5 Tháng Ba, 2024

Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Ngày 5 Tháng Ba, 2024

SANTA ANA, CA – Ngày 22 Tháng Một, 2024 – Công chúng được mời để quan sát Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange thực hiện Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Ngày 5 Tháng Ba, 2024. Tất cả quy trình xử lý phiếu bầu, đếm phiếu, thử nghiệm và kiểm tra sẽ được thực hiên tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri 1300 S Grand Ave. Santa Ana, CA 92705. Quan sát viên cũng được chào đón để tham quan các địa điểm Trung Tâm Bầu Cử và thùng đựng phiếu bầu trên khắp quận để quan sát các hoạt động hàng ngày.

Gia Hạn Thời Gian Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống năm 2024

Bất cứ người nào đủ tiêu chuẩn, ngoại trừ người đương nhiệm, bây giờ có thể nộp hồ sơ đề cử và trả phí lập hồ sơ cho đến 5 giờ chiều ngày 13 tháng Mười Hai năm 2023. 

SANTA ANA, CA – Ngày 9 tháng Mười Hai năm 2023, lúc 10 giờ sáng – Tổng Thư Ký Tiểu Bang thông báo rằng thời gian đề cử sẽ được kéo dài đến 5 giờ chiều  ngày 13 tháng Mười Hai năm 2023, đối với các chức vụ liên bang và tiểu bang được liệt kê bên dưới là đại diện cho cử tri Quận Orange vì những người đương nhiệm đủ điều kiện đã không nộp Hồ Sơ Đề Cử vào hạn chót trước 5 giờ chiều ngày 8 tháng Mười Hai năm 2023. 

Quận Orange, CA Sở Ghi Danh Cử Tri Chứng Thực Kết Quả Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana 2023


Trước khi chứng thực các kết quả, Sở Ghi Danh Cử Tri đã thực hiện nhiều thử nghiệm và kiểm tra hệ thống bỏ phiếu sau-bầu cử . 

SANTA ANA, CA – 29 Tháng Mười Một, 2023 – Hôm nay, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page đã chứng thực các kết quả của Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana Ngày 14 Tháng Mười Một, 2023. 

Về câu hỏi duy nhất liệu rằng Jessi Lopez, Thành viên Hội Đồng Santa Ana cho Khu 3, có nên bị bãi nhiệm không, số phiếu bầu Không có tổng cộng 3,867 phiếu và số phiếu bầu Có tổng cộng là 2,993 phiếu.