Nhảy đến nội dung

NewsClicks

Thông Báo cho Công Chúng về việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên để Kiểm Toán cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California

Ngày 11 Tháng Chín, 2021 - Theo Bộ Luật Bầu Cử California mục 15360 (d) văn bản này là thông báo cho công chúng rằng chúng tôi sẽ tiến hành việc lựa chọn ngẫu nhiên sử dụng cho việc đếm bằng tay 1% phiếu bầu của Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc bang California. Việc đếm phiếu bằng tay được sử dụng để xác nhận việc đếm phiếu của hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi. Việc lựa chọn ngẫu nhiên sẽ được thực hiện vào Thứ Năm, Ngày 16 Tháng Chín, 2021 lúc 11:00 giờ sáng. Thủ tục đếm phiếu bằng tay sẽ bắt đầu việc lựa chọn ngẫu nhiên và sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn tất.

Thông Báo cho Công Chúng về việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống

Ngày 1 Tháng Mười Một, 2020 - Theo Bộ Luật Bầu Cử California đoạn 15360 (d), văn bản này là một thông báo cho công chúng rằng chúng tôi sẽ tiến hành việc rút thăm ngẫu nhiên cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống và được sử dụng trong việc đếm phiếu bầu bằng tay cho tổng số phiếu đã bầu. Việc đếm phiếu bằng tay này được sử dụng để kiểm tra hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi. Việc rút thăm ngẫu nhiên sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng Mười Một, 2020 lúc 11 giờ sáng. Việc đếm phiếu bằng tay sẽ diễn ra sau khi rút thăm ngẫu nhiên và sẽ được thực hiện cho đến khi hoàn tất.

Thông Báo cho Công Chúng về việc Đếm Lại Phiếu Bầu của cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Westminster

Ngày 23 Tháng Tư, 2020 – Theo Bộ Luật Bầu Cử California đoạn 15628 Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ tổ chức việc đếm lại các lá phiếu đã bầu trong cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Westminster.

Cuộc bầu cử đã được tổ chức vào Ngày 7 Tháng Tư, 2020. Quy trình đếm lại phiếu bầu sẽ được bắt đầu tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, vào Thứ Ba, Ngày 28 Tháng Tư, 2020 bắt đầu lúc 10 giờ sáng.

Thông Báo cho Công Chúng về việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ

Ngày 9 Tháng Ba, 2020 - Theo Bộ Luật Bầu Cử California đoạn 15360 (d), văn bản này là một thông báo cho công chúng rằng chúng tôi sẽ tiến hành việc rút thăm ngẫu nhiên cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ và được sử dụng trong việc đếm phiếu bầu bằng tay cho tổng số phiếu đã bầu. Việc đếm phiếu bằng tay này được sử dụng để kiểm tra hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi. Việc rút thăm ngẫu nhiên sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, Ngày 14 Tháng Ba, 2020 lúc 9 giờ sáng. Việc đếm phiếu bằng tay sẽ diễn ra sau khi rút thăm ngẫu nhiên và sẽ được thực hiện cho đến khi hoàn tất.

Thông Báo cho Công Chúng về việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên cho Cuộc Bầu Cử của Vị Trí Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Ba

Ngày 8 Tháng Ba, 2019 – Theo Bộ Luật Bầu Cử California mục 15360 (d) văn bản bản này là thông báo cho công chúng rằng chúng tôi sẽ tổ chức việc rút thăm ngẫu nhiên 1% cho các khu bầu cử của chúng tôi trong Cuộc Bầu Cử của Vị Trí Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Ba vào Ngày 12 Tháng Ba, 2019 để thực hiện việc đếm phiếu tay cho tổng số phiếu đã bầu. Việc đếm phiếu tay này được sử dụng để xác nhận hệ thống đếm phiếu điện tử của chúng tôi. Việc rút thăm ngẫu nhiên sẽ được thực hiện vào Thứ Năm, Ngày 14 Tháng Ba, 2019 lúc 11 giờ sáng.

Thông Báo cho Công Chúng về việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên cho Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt ở Địa Hạt Thượng Viện 32

Ngày 26 Tháng Bảy, 2018 -- Theo Bộ Luật Bầu Cử California đoạn 15360 (d) văn bản này được đưa ra là thông báo cho công chúng rằng chúng tôi sẽ tổ chức việc rút thăm ngẫu nhiên 1% cho các khu vực bầu cử của chúng tôi trong Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt ở Địa Hạt Thượng Viện 32 vào Ngày 7 Tháng Tám, 2018 để sử dụng trong việc đếm phiếu tay của tổng số phiếu đã bầu. Việc đếm phiếu tay được sử dụng để xác nhận số liệu đếm điện tử của hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi và hệ thống đếm phiếu bầu-qua-thư. Việc rút thăm ngẫu nhiên sẽ diễn ra vào Thứ Tư, Ngày 8 Tháng Tám, 2018 lúc 11:00 giờ sáng.

Việc Tuyển Chọn Phòng Phiếu Trở Nên Khó Khăn Hơn, theo Ngày

Ngày 1 Tháng Tư, 2018 - Việc tuyển chọn phòng phiếu trở nên khó khăn hơn, do nhiều nguyên nhân. Cụ thể, một phòng phiếu lâu năm ở trong câu lạc bộ của tòa nhà căn hộ, tọa lạc ở Westminster (từ năm 1994), gần đây đã cho chúng tôi biết rằng họ không muốn tiếp tục tổ chức phòng phiếu do việc đậu xe và “những mối lo lắng về không gian”. Cử tri không hiểu sự năng động và những thay đổi này, là điều trở thành những đòi hỏi cho cả cử tri và cũng như chúng tôi.

Thứ Tự Trên Phiếu Bầu ở California 101

Ngày 24 Tháng Ba, 2018 - California có một trong các luật về thứ tự trên phiếu bầu phức tạp nhất trong nước - thứ tự của ứng cử viên trên phiếu bầu sẽ luân chuyển, tùy thuộc vào nơi cử tri sinh sống ở Quận Orange. Cho hầu hết các nội dung tranh cử, chúng tôi sắp xếp tên của các ứng cử viên theo bảng chữ cái ngẫu nhiên của Khu Vực Hạ Viện Thứ Nhất. Sau đó cho mỗi Khu Vực Hạ Viện theo sau, tên sắp xếp ở vị trí đầu tiên trên phiếu bầu của Khu Vực Hạ Viện trước đó sẽ được đặt ở cuối cùng của khu vực tiếp theo, trong khi thứ tự của những tên khác vẫn không thay đổi.

Thành Phố San Clemente Hủy Bỏ Việc Đếm Lại Phiếu Bầu cho Dự Luật "OO", Tăng Thuế cho Khách ở "Khách Sạn"

Ngày 9 Tháng Mười Hai, 2016 - Hôm nay, Thành Phố San Clemente chính thức thu hồi yêu cầu của họ về việc đếm lại số phiếu đã bầu trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016 cho nội dung tranh cử là Dự Luật OO - Thành Phố San Clemente, Tăng Thuế đối với Khách ở "Khách Sạn".

Tóm Tắt Sau Bầu Cử: 174 người quan sát, 1 triệu phiếu bầu và phiếu bầu có điều kiện

Ngày 16 Tháng Mười Một, 2016 - Đã là tám ngày kể từ Ngày Bầu Cử và đây là những cập nhật mới nhất về hoạt động sau bầu cử của chúng tôi: