Nhảy đến nội dung

Yêu Cầu về Truyền Thông

Phóng viên liên lạc với Sở Ghi Danh Cử Tri về các yêu cầu này. Ngoài ra, các dịch vụ của Sở Ghi Danh Cử Tri ,và các thông tin liên hệ cũng được liệt kê bên dưới.

Cho các lời trích dẫn, phỏng vấn và thông tin cơ sở
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
**Chỉ cho các yêu cầu truyền thông** 
714-567-5197
[email protected]

 

Thông tin liên hệ bổ sung
Hãy truy cập thông tin liên hệ bổ sung