Nhảy đến nội dung

Quá Trình Mười Năm chọn Chính Đảng của Chức Vụ do Cử Tri Đề Cử - Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California năm 2021

Ứng Cử Viên Thay Thế cho Chức Vụ Thống Đốc

Ứng Cử Viên

Sự Lựa Chọn Chính Đảng

Quận

Khoảng Thời Gian

Adam Papagan

Không Chọn Chính Đảng

Los Angeles

2011-2021

Angelyne

Không Chọn Chính Đảng

Los Angeles

2011-2021

Anthony Trimino

Cộng Hòa

Orange

2011-2021

Armando "Mando" Perez-Serrato

Dân Chủ
Không Ghi Danh

Orange

2021-2021
2011-2021

Brandon M. Ross

Dân Chủ

 San Diego

2019-2021

 

Không Chọn Chính Đảng

San Diego

2011-2019

Caitlyn Jenner

Cộng Hòa

Los Angeles

2011-2021

Chauncey "Slim" Killens

Cộng Hòa

Riverside

2019-2021

 

Người Mỹ Độc Lập

Riverside

2014-2019

 

Cộng Hòa

Monterey

2011-2014

Daniel Mercuri

Cộng Hòa

Ventura

2018-2021

 

Cộng Hòa

Los Angeles

2011-2018

Daniel Watts

Dân Chủ

San Diego

2020-2021

 

Tự Do

San Diego

2016-2020

 

Cộng Hòa

San Diego

2016-2016

 

Tự Do

Sacramento

2012-2016

 

Cộng Hòa

Yolo

2012-2012

 

Tự Do

Yolo

2011-2012

Dan Kapelovitz

Đảng Xanh

Los Angeles

2021-2021

 

Không Chọn Chính Đảng

Los Angeles

2011-2021

David Alexander Bramante

Cộng Hòa

Los Angeles

2021-2021

 

Không Chọn Chính Đảng

Los Angeles

2016-2021

 

Người Mỹ Độc Lập

Los Angeles

2016-2016

 

Không Chọn Chính Đảng

Los Angeles

2012-2016

 

Người Mỹ Độc Lập

Los Angeles

2011-2012

David Hillberg

Cộng Hòa

Orange

2016-2021

 

Không Chọn Chính Đảng

Orange

2011-2016

David Lozano

Cộng Hòa

Los Angeles

2011-2021

 

 

 

 

 

David Moore

Không Chọn Chính Đảng

Alameda

2012-2021

 

Không Ghi Danh

 

2011-2012

Denis Lucey

Không Chọn Chính Đảng

Sonoma

2011-2021

Dennis Richter

Không Chọn Chính Đảng

Los Angeles

2011-2021

Denver Stoner

Cộng Hòa

Calaveras

2021-2021

 

Cộng Hòa

Alpine

2011-2021

Diego Martinez

Cộng Hòa

Tuolumne

2011-2021

Doug Ose

Cộng Hòa

Sacramento

2011-2021

Heather Collins

Đảng Xanh

Los Angeles

2021-2021

 

Người Mỹ Độc Lập

Los Angeles

2021-2021

 

Dân Chủ

Los Angeles

2011-2021

Holly L. Baade

Dân Chủ

Marin

2017-2021

 

Dân Chủ

Nevada

2011-2016

Jacqueline McGowan

Dân Chủ

Napa

2021-2021

 

Không Chọn Chính Đảng

Napa

2021-2021

 

Không Chọn Chính Đảng

Alameda

2020-2021

 

Không Chọn Chính Đảng

Sacramento

2020-2020

 

Dân Chủ

Sacramento

2016-2020

 

Dân Chủ

Alameda

2016-2016

 

Tự Do

Contra Costa

2014-2016

 

Ngoài Tiểu Bang

 

2011-2013

James G. Hanink

Không Chọn Chính Đảng

Los Angeles

2017-2021

 

Cộng Hòa

Los Angeles

2011-2017

Jeff Hewitt

Tự Do

Riverside

2011-2021

Jenny Rae Le Roux

Cộng Hòa

Shasta

2021-2021

 

Không Chọn Chính Đảng

Shasta

2011-2020

Jeremiah "Jeremy" Marciniak

Không Chọn Chính Đảng
Cộng Hòa

Placer
Placer

2021-2021
2011-2021

 Joel Ventresca

Dân Chủ

San Francisco

2011-2021

Joe M. Symmon

Cộng Hòa

Orange

2011-2021

 John Cox

Cộng Hòa

San Diego

2011-2021

 John R. Drake

Dân Chủ

Ventura

2021-2021

 

Cộng Hòa

Không Ghi Danh

Ventura

2018-2021

2011-2018

Kevin Kiley

Cộng Hòa

 Placer

2015-2021

 

Cộng Hòa

 Los Angeles

2015-2015

 

Cộng Hòa

 Placer

2011-2015

Kevin K. Kaul

Không Chọn Chính Đảng

Los Angeles

2011-2021

Kevin L. Faulconer

Cộng Hòa

 San Diego

2011-2021

Kevin Paffrath

Dân Chủ

Ventura

2011-2021

Larry A. Elder

Cộng Hòa

Los Angeles

2011-2021

Leo S. Zacky

Cộng Hòa

Los Angeles

2016-2021

 

Không Chọn Chính Đảng

Los Angeles

2012-2016

 

Không Ghi Danh

 

2011-2012

Major Singh

Không Chọn Chính Đảng

 Alameda

2011-2021

Michael Loebs

Không Chọn Chính Đảng

San Francisco

2016-2021

 

Dân Chủ

San Francisco

2011-2016

Nickolas Wildstar

Cộng Hòa

Fresno

2020-2021

 

Tự Do

Fresno

2012-2020

 

Tự Do

Orange

2012-2020

 

Cộng Hòa

Orange

2011-2012

Patrick Kilpatrick

Dân Chủ

Los Angeles

2021-2021

 

Cộng Hòa

Los Angeles

2015-2021

 

Không Chọn Chính Đảng

Los Angeles

2011-2015

Rhonda Furin

Cộng Hòa

Orange

2016-2021

 

Dân Chủ

Orange

2011-2016

Robert C. Newman II

Cộng Hòa

Riverside

2016-2021

 

Không Chọn Chính Đảng

Riverside

2011-2016

Sam L. Gallucci

Cộng Hòa

Ventura

2011-2021

Sarah Stephens

Cộng Hòa

Riverside

2011-2021

Steve Chavez Lodge

Cộng Hòa

Orange

2011-2021

Ted Gaines

Cộng Hòa

El Dorado

2015-2021

 

Cộng Hòa

Placer

2011-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

*Thông tin trên được cung cấp bởi các ứng cử viên trên các mẫu Tuyên Bố việc Ứng Cử của họ. Nếu ứng cử viên công bố một sự lựa chọn cho một chính đảng không hội đủ điều kiện hoặc liệt kê là “Độc Lập” và thể hiện điều đó trên các mẫu Tuyên Bố việc Ứng Cử của họ, những lựa chọn đó đã được đổi thành “Không Chọn Chính Đảng” trên trang này.