Nhảy đến nội dung

Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California năm 2021

Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang

1. X
2. K
3. T
4. V
5. F
6. N
7. R
8. G
9. J
10. Y
11. Z
12. L
13. M
14. B
15. A
16. Q
17. H
18. D
19. I
20. E
21. P
22. C
23. W
24. S
25. O
26. U