Nhảy đến nội dung

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang Năm 2022
 Ngày 7 Tháng Sáu, 2022

 

BÁN NIÊN
* - 12/31/21
HẠN CHÓT: 1/31/22

TRƯỚC BẦU CỬ LẦN 1
1/1/22 - 4/23/22
HẠN CHÓT: 4/28/22

TRƯỚC BẦU CỬ LẦN 2
4/24/22 – 5/21/22
HẠN CHÓT: 5/26/22 

CÁC ĐÓNG GÓP MUỘN
3/9/22 – 6/7/22
TRONG VÒNG 24 GIỜ CỦA HÓA ĐƠN $1,000

BÁN NIÊN
5/22/22 - 6/30/22
HẠN CHÓT : 8/1/22

*Khoảng thời gian được tính cho bất kỳ báo cáo nào bắt đầu từ ngày sau ngày mà báo cáo cuối cùng được đệ trình, hay là Ngày 1 Tháng Một nếu không có bất kỳ báo cáo nào được đệ trình.