Nhảy đến nội dung

Có GÌ trên Phiếu Bầu cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2022

Hai người nhận được phiếu bầu hàng đầu từ các cuộc tranh cử DO CỬ TRI ĐỀ CỬ :

Các Viên Chức Hiến Pháp Tiểu Bang

Thống Đốc

Phó Thống Đốc

Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Kiểm Soát Viên

Thủ Quỹ Viên

Tổng Chưởng Lý

Ủy Viên Bảo Hiểm

Thành Viên, Hội Đồng Quân Bình, Khu Vực 4

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Nhiệm Kỳ Đủ

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn/Chưa Hết Hạn

Dân Biểu Trong Quốc Hội

 • Khu Vực 38
 • Khu Vực 40
 • Khu Vực 45
 • Khu Vực 46
 • Khu Vực 47
 • Khu Vực 49

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang

 • Khu Vực 30
 • Khu Vực 32
 • Khu Vực 34
 • Khu Vực 36
 • Khu Vực 38

Dân Biểu Tiểu Bang

 • Khu Vực 59
 • Khu Vực 64
 • Khu Vực 67
 • Khu Vực 68
 • Khu Vực 70
 • Khu Vực 71
 • Khu Vực 72
 • Khu Vực 73
 • Khu Vực 74

PHI ĐẢNG PHÁI

Tư Pháp

Phó Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao

Phó Tư Pháp, Tòa Phúc Thẩm, Khu Vực Phúc Thẩm Số 4, Phân Khu 1-3

Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, Văn Phòng Số 30

Trường Học - Tiểu Bang

Tổng Giám Đốc Công Huấn

Các Giám Sát Viên Quận

Giám Sát Viên, Khu Vực 2

Giám Sát Viên, Khu Vực 4

Giám Sát Viên, Khu Vực 5

Các Cuộc Tranh Cử Học Khu

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Coast

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Phía Bắc Quận Orange

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 6

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Rancho Santiago

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 6

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Quận Orange

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 6, Ngắn Hạn

Học Khu Trung Học Liên Hiệp Anaheim

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Trung Học Hiệp Đoàn Fullerton

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Trung Học Liên Hiệp Huntington Beach

Học Khu Thống Nhất Brea Olinda

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4

Học Khu Thống Nhất Capistrano

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2, Ngắn Hạn
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 6
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 7

Học Khu Thống Nhất

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4

Học Khu Thống Nhất Laguna Beach

Học Khu Thống Nhất Los Alamitos

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3

Học Khu Thống Nhất Newport-Mesa

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 7

Học Khu Thống Nhất Orange

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 7

Học Khu Thống Nhất Placentia-Yorba Linda

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Thống Nhất Rowland

 • Ủy Viên Quản rị Khu 5

Học Khu Thống Nhất Saddleback Valley

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Thống Nhất Santa Ana

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Thống Nhất Tustin

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Tiểu Học Anaheim

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Buena Park

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4, Ngắn Hạn
 • Ủy Viên Quản Tri Khu 5

Học Khu Centralia

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Cypress

 • Ủy Viên Quản Trị Khu B
 • Ủy Viên Quản Trị Khu C
 • Ủy Viên Quản Trị Khu D

Học Khu Fountain Valley

Học Khu Fullerton

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4

Học Khu Thành Phố Huntington Beach

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Thành Phố La Habra

Học Khu Liên Kết Lowell

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị 5

Học Khu Magnolia

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Ocean View

Học Khu Savanna

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3

Học Khu Westminster

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Các Cuộc Tranh Cử Khu Vực Đặc Biệt

Khu Vực Phục Vụ Cộng Đồng Capistrano Bay

Khu Vực Phục Vụ Emerald Bay

Khu Vực Phục Vụ Cộng Đồng Rossmoor

Khu Vực Phục Vụ Cộng Đồng Surfside Colony

Khu Vực Phục Vụ Cộng Đồng Three Arch Bay

Khu Thủy Lợi Serrano

 • Phân Khu 1
 • Phân Khu 4

Khu Công Viên và Giải Trí Silverado-Modjeska

Sở Vệ Sinh Costa Mesa

 • Phân Khu 1
 • Phân Khu 3
 • Phân Khu 5

Sở Vệ Sinh Midway City

Sở Vệ Sinh Sunset Beach

Khu Phòng Chống Lũ Lụt Surfside Colony

Khu Thủy Lợi El Toro

Khu Thủy Lợi Irvine Ranch

 • Phân Khu 2
 • Phân Khu 3
 • Phân Khu 5

Khu Thủy Lợi Moulton Niguel

Khu Thủy Lợi Santa Margarita

Khu Thủy Lợi Phía Đông Quận Orange

 • Phân Khu 2
 • Phân Khu 3
 • Phân Khu 4

Khu Cống Rãnh Khu Vực Rossmoor/Los Alamitos

 • Nhiệm Kỳ Đủ
 • Nhiệm Kỳ Ngắn

Khu Thủy Lợi Mesa

 • Phân Khu 4
 • Phân Khu 5

Khu Thủy Lợi South Coast

 • Phân Khu 1
 • Phân Khu 3

Khu Thủy Lợi Trabuco Canyon

Khu Thủy Lợi Yorba Linda

Khu Thủy Lợi Quận Orange

 • Phân Khu 1
 • Phân Khu 5
 • Phân Khu 7

Khu Thủy Lợi Thành Phố của Quận Orange

 • Phân Khu 1
 • Phân Khu 2
 • Phân Khu 5

Khu Thư Viện Buena Park

 • Ủy Viên Khu 2
 • Ủy Viên Khu 3

Khu Thư Viện Placentia

 • Nhiệm Kỳ Đủ
 • Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn

Khu Phòng Giảm Nguy Cơ Địa Chất Santiago

Các Cuộc Tranh Cử Thành Phố

Các cuộc tranh cử của thành phố sẽ có trên phiếu bầu. Liên hệ với Thư Ký Thành Phố để biết thêm thông tin.