Nhảy đến nội dung

Các Tài Liệu Pháp Lý Bầu Cử

Các Tài Liệu Pháp Lý Bầu Cử

Thông Báo Bầu Cử

Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Thống Nhất Capistrano SFID Số. 3

Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Thống Nhất Santa Ana

 

Rút Thăm Ngẫu Nhiên
Xem cả hai cuộc rút thăm ngẫu nhiên của Thư Ký Tiểu Bang và Quận Orange.

Xem các Cuộc Rút Thăm Ngẫu Nhiên ►

 

Báo Cáo So Sánh Chi Phí Bầu Cử

Được quy định bởi luật Tiểu Bang, báo cáo này cung cấp một so sánh các chi phí bầu cử. 

Xem Báo Cáo So Sánh Chi Phí Bầu Cử ►