Nhảy đến nội dung

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính

Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2022
 Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022

 TRƯỚC BẦU CỬ LẦN THỨ NHẤT
7/1/22 - 9/24/22
HẠN NỘP: 9/29/22

TRƯỚC BẦU CỬ LẦN THỨ HAI
9/25/22 – 10/22/22
HẠN NỘP: 10/27/22 
(Giấy tờ Bản sao phải được nộp bằng giao nhận cá nhân 
hoặc dịch vụ bảo đảm qua đêm)

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRỄ
8/10/22 – 11/8/22
TRONG PHẠM VI 24 GIỜ VỚI BIÊN NHẬN $1,000

BÁN NIÊN
10/23/22 - 12/31/22
HẠN NỘP: 1/31/23