Nhảy đến nội dung

Thông Báo về Giai Đoạn để Công Chúng Kiểm Tra

Thông Báo về Giai Đoạn để Công Chúng Kiểm Tra về Sự Hội Đủ Điều Kiện trong Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên và Chức Danh trên Phiếu Bầu


Thông Báo về Giai Đoạn để Công Chúng Kiểm Tra về Sự Hội Đủ Điều Kiện trong Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên và Chức Danh trên Phiếu Bầu cho Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 9 Tháng Ba, 2020 để Bổ Sung Vị Trí Khuyết của Khu Vực Giám Sát Thứ Hai

Từ Ngày 26 Tháng Giêng, 2021 đến Ngày 4 Tháng Hai, 2021

Các cử tri đã chấp thuận Hiến Chương của Quận Orange, quy định rằng Hội Đồng Giám Sát sẽ tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt để bổ sung một chức vụ khuyết trong Hội Đồng không dưới 56 ngày và không quá 70 ngày sau khi có một vị trí khuyết trong Hội Đồng. Hội Đồng Giám Sát đã quyết định về một Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt sẽ được tổ chức vào 
Ngày 9 Tháng Ba, 2021 để bổ sung vị trí khuyết của chức vụ Giám Sát Viên thuộc Khu Vực Thứ Hai do Michelle Steel sẽ chuyển qua chức vụ Dân Biểu Hoa Kỳ (Hạ Viện Liên Bang) Khu Vực Hạ Viện 48.
 
Công chúng có thể kiểm tra tất cả lời phát biểu của ứng cử viên và chức danh trên phiếu bầu được đệ trình trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri chính thức. Bản sao của các tài liệu này sẽ có sẵn tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri và trên trực tuyến tại ocvote.com. Bất kỳ người nào cũng có thể nhận được bản sao của các tài liệu này từ Sở Ghi Danh Cử Tri. Chi phí cho bản sao có thể được tính.
 
Do tính chất nhanh chóng của cuộc bầu cử đặc biệt, việc các ứng cử viên xem xét lời phát biểu và chức danh trên phiếu bầu của chính họ, cũng như của các ứng cử viên khác trong giai đoạn kiểm tra của công chúng được chú trọng khuyến khích để thông báo cho Sở Ghi Danh Cử Tri về bất kỳ sai sót hoặc vấn đề nào cần phải quan tâm vào thời điểm sớm nhất để những sai sót này có thể được giải quyết trước khi chuẩn bị in và phân phối phiếu bầu mẫu. Bất kỳ sự trì hoãn nào cũng có thể là rủi ro làm cản trở việc tổ chức bầu cử.