Nhảy đến nội dung

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính của Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai

Ngày 9 Tháng Ba, 2021

 

LẦN THỨ NHẤT TRƯỚC BẦU CỬ
1/1/21 – 1/23/21
HẠN CHÓT: 1/28/21

*LẦN THỨ HAI TRƯỚC BẦU CỬ
1/24/21 – 2/20/21
HẠN CHÓT: 2/25/21

ĐÓNG GÓP TRỄ
12/9/20 – 3/9/21
TRONG VÒNG 24 GIỜ VỚI BIÊN NHẬN CÓ GIÁ TRỊ $1,000

SAU BẦU CỬ
2/21/21 – 3/19/21
HẠN CHÓT: 3/24/21

NỬA NĂM
3/20/21 – 6/30/21
HẠN CHÓT: 7/31/21

Giai đoạn được bao gồm trong bất kỳ bản kê khai nào sẽ bắt đầu vào ngày sau khi bản kê khai cuối cùng được lập, hoặc Ngày 1 Tháng Giêng nếu chưa có bản kê khai nào được lập trước đó.

*Bản kê khai thứ hai trước bầu cử phải được giao đến bởi cá nhân hoặc chuyển phát qua đêm có bảo đảm. Tất cả các bản kê khai khác (lần thứ nhất trước bầu cử và nửa năm) có thể được gửi theo dạng thư ưu tiên loại một.