Nhảy đến nội dung

Đếm Sơ Lược Số Phiếu Đã Bầu từ việc Đích Thân Đến Bỏ Phiếu

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ 2020

Ngày Số Phiếu Đếm Được
2/22/2020 1302
2/23/2020 753
2/24/2020 1109
2/25/2020 1264
2/26/2020 1618
2/27/2020 1715
2/28/2020 2452
2/29/2020 8976
3/1/2020 8562
3/2/2020 24825
3/3/2020 138407

 

Tổng Cộng: 190,921