Nhảy đến nội dung

Tài Liệu Pháp Lý về Bầu Cử

Thông Báo Pháp Lý

Thông Báo Bầu Cử

Nay xin thông báo rằng một Cuộc Bầu Cử Chung Cuộc cho Thành Phố sẽ được tổ chức vào Ngày 29 Tháng Một, 2019 tại Thành Phố Seal Beach cho chức vụ Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 1. 

Chiếu theo Hiến Chương Thành Phố § 509, nếu không có ứng cử viên cho một chức vụ nào dành được đa số (50% cộng 1) phiếu bầu cho chức vụ đó, thì một Cuộc Bầu Cử chung Cuộc cho Thành Phố sẽ được diễn ra và hai ứng cử viên dành được nhiều phiếu bầu nhất cho chức vụ nêu trên tại Cuộc Tổng Tuyển Cử Thành Phố vào Ngày 6 Mháng Mười Một, 2018 sẽ là hai ứng cử viên duy nhất được in trên phiếu bầu của Cuộc Bầu Cử Tái Tranh Đấu Thành Phố cho chức vụ nêu trên.

Nay xin thông báo thêm rằng cuộc bầu cử này sẽ được thực hiện hoàn toàn theo hình thức gửi phiếu bầu qua thư. Tất cả phiếu bầu sẽ được tập trung đếm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, California.

Nay xin thông báo thêm rằng thủ tục xử lý phiếu bầu-qua-thư sẽ bắt đầu từ Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2018, và sẽ tiếp tục từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều cho đến khi cuộc bầu cử được chính thức chứng nhận vào hoặc trước Ngày 28 Tháng Hai, 2019. Việc xử lý phiếu bầu-qua-thư được tiến hành công khai tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange.

Nay xin thông báo thêm rằng việc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử sẽ bắt đầu vào Ngày 30 Tháng Một, 2019, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, California.

Nay xin thông báo thêm rằng báo cáo về những kết quả của việc kiểm phiếu bằng tay 1 phần trăm sẽ được đính kèm trong bản chứng nhận của việc kiểm phiếu bầu chính thức.

Đề ngày thứ 14 của tháng Mười Hai, 2018.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange

 

Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Một công cụ quan trọng để quyết định thứ tự của các ứng cử viên trên phiếu bầu là việc rút thăm ngẫu nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. 

 1. K
 2. V
 3. X
 4. Y
 5. T
 6. L
 7. B
 8. R
 9. N
 10. S
 11. I
 12. E
 13. G
 14. D
 15. W
 16. Z
 17. A
 18. Q
 19. C
 20. H
 21. J
 22. O
 23. U
 24. P
 25. F
 26. M