Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt cho Vị Trí Khuyết của Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Phía Bắc Quận Orange Năm 2016

Tải Phiếu Bầu Mẫu
Tải các hướng dẫn bỏ phiếu, thông tin về dự luật, và phiếu bầu mẫu.

Tải phiếu bầu mẫu ►

Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng của Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý quan trọng như thông báo về pháp lý, việc rút thăm ngẫu nhiên và thứ tự trên phiếu bầu.

Xem các tài liệu pháp lý của cuộc bầu cử sắp tới ►

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được kiểm soát bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu gửi phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Xem lịch trình các sự kiện của cuộc bầu cử Ngày 9 Tháng Hai, 2016 ►

Sổ Tay của Ứng Cử Viên
Sổ Tay của Ứng Cử Viên bao gồm các thông tin quan trọng cho những ai đang tranh cử.

Xem Sổ Tay của Ứng Cử Viên ►

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố về Vận Động Tài Chính

Mỗi cuộc bầu cử có các thời hạn để lập các báo cáo về vận động tài chính. Hãy xem lịch trình để tìm hiểu thêm. 

Xem Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính ►

Archived:
Yes