Nhảy đến nội dung

Dữ Liệu Cử Tri Có Sẵn để Đặt Mua

Dữ Liệu Bầu Cử và Cử Tri Có Sẵn để Đặt Mua
Luật California cho phép việc bán dữ liệu bầu cử và dữ liệu cử tri trong một số tình huống nhất định. Hầu hết dữ liệu chỉ có thể được sử dụng cho bầu cử, chính quyền, các mục đích nghiên cứu chính trị hoặc học thuật, như được định nghĩa bởi Tiêu Đề 2, Phân Đoạn 7, Điều 1 mục 19003 của Bộ Luật Hành Chính California. Các cá nhân hoặc tổ chức là những người đặt mua dữ liệu theo quy định không được bán, cho thuê, cho mượn hoặc giao quyền sở hữu của thông tin ghi danh, hoặc bản sao của dữ liệu này, hoặc bất cứ phần nào của dữ liệu, cho bất kỳ người nào, tổ chức hoặc cơ quan nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Tổng Thư Ký Tiểu Bang hoặc từ Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange.

Chúng tôi cung cấp dữ liệu để đặt mua cho các tổ chức và cá nhân đủ tiêu chuẩn. Thêm vào đó, chúng tôi cũng cung cấp các bản đồ cử tri theo dạng điện tử hoặc bản in ra.

Nhấp vào đây để xem thông tin về mức phí 

Hồ Sơ Cử Tri Đã Ghi Danh
Bao gồm 54 hoặc 29 ngày trước khi hết hạn ghi danh cho một cuộc bầu cử sơ bộ hoặc tổng tuyển cử trong toàn quận. Hồ sơ của toàn quận sẽ theo thứ tự chữ cái trong khu bầu cử. 

Đặt mua hồ sơ cử tri đã ghi danh ►

Hồ Sơ Cử Tri Đã Ghi Danh theo Khu Vực
Cho dữ liệu ghi danh cử tri trong phạm vi nhỏ hơn toàn quận. Hồ sơ hiện tại có sẵn hoặc theo 29 ngày trước khi hết hạn ghi danh của một cuộc bầu cử cụ thể. Có sẵn theo thành phố, học khu, hoặc (các) khu vực bầu cử. Thứ tự theo chữ cái trong phạm vi khu bầu cử của khu vực.

Đặt mua hồ sơ cử tri đã ghi danh theo khu vực ►

Hồ Sơ Ứng Cử Viên
Dữ liệu này được chuẩn bị sau khi kết thúc giai đoạn lập hồ sơ ứng cử viên cho một cuộc bầu cử cụ thể. Dữ liệu cũng có sẵn trên trực tuyến để xem nhưng cũng có thể đặt mua theo từng hồ sơ riêng lẻ.

Đặt mua hồ sơ ứng cử viên ►

Cử Tri Bầu-qua-Thư
Bao gồm danh sách của tất cả những cử tri đã yêu cầu phiếu bầu-qua-thư cho một cuộc bầu cử cụ thể và dữ liệu được tạo ra vào thời điểm đặt hàng (với dữ liệu có sẵn vào thời điểm đặt mua).

Đặt mua danh sách cử tri bầu-qua-thư ►

Số Liệu Tích Lũy của Cử Tri Gửi Lại Phiếu Bầu-qua-Thư
Bao gồm danh danh của tất cả cử tri là những người đã gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư cho một cuộc bầu cử cụ thể và dữ liệu được tạo ra tại thời điểm đặt hàng (với dữ liệu có sẵn vào thời điểm đặt mua).

Đặt mua số liệu tích lũy của cử tri gửi lại phiếu bầu-qua-thư ►

Bản Tường Trình của Số Phiếu Đã Bầu
Bản tường trình của số phiếu bầu báo cáo việc chứng nhận số phiếu đã bầu sau một cuộc bầu cử cụ thể. Bao gồm dữ liệu theo Khu Vực Quốc Hội, khu vực thượng viện, khu vực hạ viện và được trình bày theo việc ghi danh của khu bầu cử và thành phố.

Đặt mua bản tường trình của số phiếu đã bầu ►

Khu Vực Trong Các Khu Bầu Cử
Thứ tự của khu bầu cử cho thấy tất cả các khu vực trong mỗi khu bầu cử. Chỉ có sẵn cho hồ sơ hiện nay (ví dụ, gồm có dữ liệu của các khu bầu cử hoàn toàn nằm trong khu thủy cục "x", v.v.). 

Đặt mua dữ liệu các khu vực trong khu bầu cử ►

Hồ Sơ Tổng Hợp Theo Tên Đường
Bao gồm tất cả tên đường được dùng trong dữ liệu khu bầu cử ở Quận Orange.

Đặt mua dữ liệu tổng hợp theo tên đường ►

Bản Đồ
Các bản đồ được tùy chỉnh có sẵn để đặt mua và giao qua dạng điện tử hoặc bản in ra để đến lấy hoặc giao đến văn phòng/nhà.

Đặt mua bản đồ ►