Nhảy đến nội dung

Các Cuộc Tranh Cử Hội Đủ Điều Kiện Trên Phiếu Bầu cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2022

 

 

Hai Người nhận được nhiều phiếu bầu Nhất từ các cuộc tranh cử DO CỬ TRI ĐỀ CỬ:

Các Viên Chức Hiến Pháp Tiểu Bang

Thống Đốc

Phó Thống Đốc

Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Kiểm Soát Viên

Thủ Quỹ Viên

Tổng Chưởng Lý

Ủy Viên Bảo Hiểm

Thành Viên, Hội Đồng Quân Bình, Khu Vực 4

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Toàn Nhiệm Kỳ 

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn/Chưa Hết Hạn

Dân Biểu Trong Quốc Hội

 • Khu Vực 38
 • Khu Vực 40
 • Khu Vực 45
 • Khu Vực 46
 • Khu Vực 47
 • Khu Vực 49

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang

 • Khu Vực 30
 • Khu Vực 32
 • Khu Vực 34
 • Khu Vực 36
 • Khu Vực 38

Dân Biểu Tiểu Bang

 • Khu Vực 59
 • Khu Vực 64
 • Khu Vực 67
 • Khu Vực 68
 • Khu Vực 70
 • Khu Vực 71
 • Khu Vực 72
 • Khu Vực 73
 • Khu Vực 74

PHI ĐẢNG PHÁI

Tư Pháp

Chánh Án Tòa Tối Cao

Thẩm Phán Liên Kết Tòa Tối Cao

Chánh Thẩm, Tòa Phúc Thẩm, Khu Bốn, 1-3

Phó Tư Pháp, Tòa Phúc Thẩm, Khu  Bốn, Phân Khu 1-3

Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, Văn Phòng Số 30

Trường Học - Tiểu Bang

Tổng Giám Đốc Công Huấn

Các Cuộc Tranh Cử Học Khu

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Coast

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Phía Bắc Quận Orange

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 6

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Rancho Santiago

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Phía Nam Quận Orange

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 6, Ngắn Hạn

Học Khu Thống Nhất Brea Olinda 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4

Học Khu Thống Nhất Capistrano 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2, Ngắn Hạn
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 7

Học Khu Thống Nhất Garden Grove 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2

Học Khu Thống Nhất Irvine 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2

Học Khu Thống Nhất Los Alamitos 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3

Học Khu Thống Nhất Newport-Mesa 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 7

Học Khu Thống Nhất Orange 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 7

Học Khu Thống Nhất Placentia-Yorba Linda 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Thống Nhất Rowland 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Thống Nhất Saddleback Valley 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5                 

Học Khu Thống Nhất Santa Ana 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4

Học Khu Thống Nhất Tustin 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3

Học Khu Trung Học Liên Hiệp Anaheim 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1

Học Khu Trung Học Hiệp Đoàn Fullerton 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4

Học Khu Trung Học Liên Hiệp Huntington Beach 

Học Khu Buena Park 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4, Ngắn Hạn

Học Khu Centralia 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1

Học Khu Cypress 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu B
 • Ủy Viên Quản Trị Khu C

Học Khu Fountain Valley                  

Học Khu Fullerton 

Học Khu Thành Phố Huntington Beach 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5                               

Học Khu Thành Phố La Habra                       

Học Khu Liên Kết Lowell 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4

Học Khu Ocean View                      

Học Khu Savanna 

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2

 

Giám Sát Viên Quận

Giám Sát Viên, Khu 2  

Giám Sát Viên, Khu 4 

Giám Sát Viên, Khu 5  

Tranh Cử Thành Phố

Thành Phố Aliso Viejo, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Anaheim, Thị Trưởng

Thành Phố Anaheim, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 2
 • Khu 3
 • Khu 6

Thành Phố Brea, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Buena Park, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1
 • Khu 2

Thành Phố Costa Mesa, Thị Trưởng

Thành Phố Costa Mesa, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 3
 • Khu 4
 • Khu 5

Thành Phố Cypress, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Fountain Valley, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Fullerton, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 3
 • Khu 5

Thành Phố Garden Grove, Thị Trưởng

Thành Phố Garden Grove, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1
 • Khu 3
 • Khu 4

Thành Phố Huntington Beach, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Huntington Beach, Biện Lý Thành Phố

Thành Phố Irvine, Thị Trưởng

Thành Phố Irvine, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Laguna Beach, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Laguna Hills, Hội Đồng Thành Phố, Toàn Nhiệm Kỳ

Thành Phố Laguna Hills, Hội Đồng Thành Phố Ngắn Hạn

Thành Phố Laguna Niguel, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Laguna Woods, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố La Habra, Hội Đồng Thành Phố, Toàn Nhiệm Kỳ

Thành Phố La Habra, Hội Đồng Thành Phố, Ngắn Hạn

Thành Phố Lake Forest, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 2
 • Khu 3
 • Khu 4

Thành Phố La Palma, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Los Alamitos, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 5

Thành Phố Mission Viejo, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1
 • Khu 2
 • Khu 3
 • Khu 4
 • Khu 5

Thành Phố Newport Beach, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1
 • Khu 3
 • Khu 4
 • Khu 6

Thành Phố Orange, Thị Trưởng

Thành Phố Orange, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1
 • Khu 3
 • Khu 4
 • Khu 6

Thành Phố Placentia, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 2
 • Khu 4

Thành Phố Placentia, City Clerk

Thành Phố Rancho Santa Margarita, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố San Clemente, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố San Juan Capistrano, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 3

Thành Phố Santa Ana, Thị Trưởng

Thành Phố Santa Ana, Hội Đồng Thành Phố

 • Ward 2
 • Ward 4
 • Ward 6

Thành Phố Seal Beach, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1
 • Khu 3
 • Khu 5

Thành Phố Stanton, Thị Trưởng

Thành Phố Stanton, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1
 • Khu 3

Thành Phố Tustin, Thị Trưởng

Thành Phố Tustin, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 3

Thành Phố Villa Park, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Westminster, Thị Trưởng

Thành Phố Westminster, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1
 • Khu 4

Thành Phố Yorba Linda, Hội Đồng Thành Phố

Các Tranh Cử Đặc Khu  

Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Rossmoor                     

Khu Thủy Lợi Serrano 

 • Phân Khu 4

Khu Giải Trí và Công Viên Silverado-Modjeska    

Sở Vệ Sinh Costa Mesa 

 • Phân Khu 1
 • Phân Khu 3
 • Phân Khu 5                                        

Sở Vệ Sinh Midway City                                        

Khu Thủy Lợi Irvine Ranch 

 • Phân Khu 3

Khu Thủy Lợi Moulton Niguel           

Khu Thủy Lợi Mesa 

 • Phân Khu 4
 • Phân Khu 5

Khu Thủy Lợi Yorba Linda                                            

Khu Thủy Lợi Quận Orange 

 • Phân Khu 1
 • Phân Khu 5
 • Phân Khu 7                                                             

Khu Thủy Lợi Đô Thị của Quận Orange 

 • Phân Khu 2
 • Phân Khu 5

Dự Luật Tiểu Bang

1, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Dự Luật

G - Học Khu Thống Nhất Capistrano SFID No. 3 Dự Luật Công Khố Phiếu

H - Học Khu Thống Nhất Santa Ana Giới Hạn Nhiệm Kỳ

I - Thành Phố Aliso Viejo, Giới Hạn Nhiệm Kỳ y Viên Hội Đồng

J - Thành Phố Anaheim, Thuế Khách Sạn Anaheim  (Dự Luật TOT)

K - Thành Phố Costa Mesa, Sắc Lệnh Để Phục Hồi Các Khu Thương Mại và Công Nghiệp và Bảo Vệ Các Khu Dân 

L - Thành Phố  Huntington Beach, Dự Luật Tu Chính Hiến Chương 1

M - Thành Phố Huntington Beach, Dự Luật Tu Chính Hiến Chương 2

N - Thành Phố Huntington Beach, Dự Luật Tu Chính Hiến Chương 3

O - Thành Phố Huntington Beach, Đánh Thuế Các Hoạt Động Kinh Doanh Cần Sa Thương Mại

P - Thành Phố La Palma, Dự Luật Các Dịch Vụ Thành Phố La Palma

Q - Thành Phố Laguna Beach, Tu Chính Bộ Luật Thành Phố để Tạo một Khu Quy Vùng Bao Phủ và Yêu Cầu Sự Phê Chuẩn của Cử Tri đối với các Dự Án Phát Triển Quan Trọng 

R - Thành Phố Laguna Beach, Tu Chính Bộ Luật Thành Phố để Tạo Ra Các Khu Vực Quy Vùng Bao Phủ để Phát Triển Khách Sạn và Yêu Cầu Sự Phê Chuẩn của Cử Tri cho Các Dự Án Phát Triển Khách Sạn

S - Thành Phố Laguna Beach, Tu Chính Bộ Luật Thành Phố để Tạo Ra Mức Lương Tối Thiểu và Các Tiêu Chuẩn và Biện Pháp Bảo Vệ Ở Nơi Làm Việc cho Nhân Viên Khách Sạn 

T - Thành Phố Laguna Woods, Sắc Lệnh Thuế Kinh Doanh Cần Sa 

U - Thành Phố San Clemente, Lục Sự Thành Phố Được Bổ Nhiệm

V - Thành Phố San Clemente, Thủ Quỹ Thành Phố Được Bổ Nhiệm

W - Thành Phố Santa Ana, Dự Luật Sự Công Bằng Giấy Phép Kinh Doanh Thuế và Giai Đoạn Hoãn Thuế Linh Hoạt Santa Ana 

X - Thành Phố Santa Ana, Các Tu Chính Hiến Chương 

Y -  Thành Phố Westminster, Dự Luật Các Dịch Vụ Địa Phương Không Gia Tăng Thuế

Z - Thành Phố Yorba Linda, Các Tu Chính và Tái Quy Vùng Kế Hoạch Tổng Quát Thực Hiện Nguyên Tắc Nhà Ở