Nhảy đến nội dung

Thông Tin Tiếp Cận Cộng Đồng

Kết Nối với Cộng Đồng
Chúng tôi ở vị trí dẫn đầu về việc tiếp cận và các nỗ lực kết nối cộng đồng trong toàn Quận Orange của chúng ta. Ở mỗi bước trong suốt chặng đường này, sự tận tâm để thu hút cử tri của chúng tôi theo những cách mới mẻ và độc đáo đảm bảo cho mọi người nhận biết về quy trình bỏ phiếu và các dịch vụ chúng tôi cung cấp.
Hãy xem các chương trình kết nối cộng đồng của chúng tôi ►


Hội Đồng Hỗ Trợ Bầu Cử trong Cộng Đồng (CEW)
CEW của Quận Orange là một ủy ban cố vấn bao gồm các tình nguyện viên từ cộng đồng để cung cấp thông tin cho Sở Ghi Danh Cử tri về việc bỏ phiếu trong cộng đồng thiểu số, việc tiếp cận bỏ phiếu cho người khuyết tật và quy trình bầu cử nói chung.
Hãy tìm hiểu thêm về Hội Đồng Hỗ Trợ Bầu Cử trong Cộng đồng ►


Đặt Mua Ghim Cài Áo của Các Cuộc Bầu Cử Trước Đây
Các ghim cài áo này là bộ sưu tập để trao tặng cho các nhân viên bầu cử của chúng tôi, nhưng cũng có thể được đặt mua.
Đặt mua ghim cài áo của các cuộc bầu cử trước đây ►


Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Tiếp Cận Cộng Đồng
Chúng tôi đã thu thập việc lưu trữ toàn diện nhất về các câu hỏi và câu trả lời thích hợp đối với các thắc mắc về việc bỏ phiếu của quý vị. Chúng tôi đã đổi mới trải nghiệm về việc bỏ phiếu bằng cách xây dựng cơ sở kiến thức về bỏ phiếu - đặt một câu hỏi, nhận một câu trả lời.
Truy cập các câu hỏi thường gặp ►