Nhảy đến nội dung

Trợ Giúp Ngôn Ngữ cho Cử Tri

Ảnh
Moon Festival

 

Phiếu bầu tham khảo được biên dịch bằng tiếng Tagalog, tiếng Nhật Bản, tiếng Hindi, tiếng Gujarati hoặc tiếng Ba Tư cho các khu bầu cử hội đủ điều kiện sẽ có sẵn tại các trung tâm bầu cử trong Quận Orange. Quý vị cũng có thể đích thân đến bỏ phiếu Bầu-qua-Thư tại một Trung Tâm Bầu Cử. Để xem địa điểm và giờ làm việc, vui lòng truy cập ocvote.gov/votecenter.

 


 

Không quá bảy ngày trước cuộc bầu cử, cử tri có thể yêu cầu nhân viên của văn phòng bầu cử quận gửi một phiếu Bầu-qua-Thư bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Hoa hoặc tiếng Đại Hàn, hoặc phiếu bầu tham khảo được biên dịch bằng tiếng Tagalog, tiếng Nhật Bản, tiếng Hindi, tiếng Gujarati hoặc tiếng Ba Tư cho các khu bầu cử hội đủ điều kiện.

Cử tri thuộc các khu bầu cử hội đủ điều kiện có thể yêu cầu phiếu bầu tham khảo được biên dịch bằng cách gọi số (714) 567-7600 hoặc gửi thư đến P.O. Box 11809, Santa Ana, CA 92711

 


Gujarati

ટાગાલોગ, ફારસી (ફારસી), હિન્દી, જાપાનીઝ, અને લાયક ક્ષેત્રના ગુજરાતીમાં ભાષાંતર સંદર્ભો મતપત્રક Orange કાઉન્ટીના બધા મત કેન્દ્રો પર ઉપલબ્ધ હશે. તમે મત કેન્દ્રમાં વ્યક્તિગત -મેઇલ મતપત્રક દ્વારા પણ મત આપી શકો છો. કલાકો અને સ્થાનો માટે, આ માર્ગદર્શિકાના વિભાગ 7 પર ફેરવો અથવા ocvote.gov/voting. ની મુલાકાત લો.

ચૂંટણીના સાત દિવસ પહેલાં, મતદાર સ્પેનિશ, વિયેતનામીસ, ચાઇનીઝ અથવા કોરિયનમાં મત-બાય-મેઇલ મતપત્રક અથવા ટાગાલોગ, ફારસી (ફારસી), હિન્દી, જાપાનીઝ, અથવા ગુજરાતી ભાષાંતર સંદર્ભ મતપત્ર, લાયક ક્ષેત્રના મતદારો માટે વિનંતી કરી શકે છે.

લાયક ક્ષેત્રના મતદારો આ માર્ગદર્શિકાના પાછલા કવર પર પોસ્ટેજ પેઇડ પોસ્ટકાર્ડ દ્વારા અનુવાદિત સંદર્ભ મતપત્રની વિનંતી કરી શકે છે અથવા:

(714) 567-7600 | P.O. Box 11809, Santa Ana, CA 92711

 


 

Japanese

対象選挙区のタガログ語、ペルシア語、ヒンディー語、日本語、グジャラート語に翻訳された参照投票用紙は、Orange郡のすべての投票センターで入手できます。また、投票センターで直接、郵便投票により投票することもできます。時間と場所については、本ガイドのセクション7を参照するか、 ocvote.gov/voting.をご覧ください。

投票日の7日前までに、有権者は対象選挙区のスペイン語、ベトナム語、中国語、韓国語の郵便投票用投票用紙、またはタガログ語、ペルシア語、ヒンディー語、日本語、グジャラート語に翻訳された参照投票用紙を請求できます。

対象選挙区の有権者は、本ガイドの裏表紙にある郵便料金支払い済みのはがきまたは以下により、翻訳された参照投票用紙を請求できます:

(714) 567-7600 | P.O. Box 11809, Santa Ana, CA 92711

 


 

Tagalog

Ang mga isinaling sangguniang balota sa Tagalog, Farsi (Persian), Hindi, Hapon, at Gujarati ng mga karapat-dapat na presinto ay makukuha sa lahat ng Sentro ng Pagboto sa County ng Orange. Maaari ka ring magpatala ng isang balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa isang Sentro ng Pagboto. Para sa mga oras at lokasyon, pumunta sa Seksyon 7 ng patnubay na ito o bisitahin ang ocvote.gov/voting.

Nang hindi mas huli sa pitong araw bago ang araw ng halalan, ang botante ay maaaring humiling ng isang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa Espanyol, Biyetnamis, Tsino o Koreano, o isang isinaling sangguniang balota sa Tagalog, Farsi (Persian), Hindi, Hapon, o Gujarati para sa mga botante sa mga karapat-dapat na presinto.

Ang mga botante sa mga kuwalipikadong presinto ay maaaring humiling ng isang nakasaling sangguniang balota sa pamamagitan ng bayad na ang selyo na postcard na nasa panlikod na pabalat ng patnubay na ito o:

(714) 567-7600 | P.O. Box 11809, Santa Ana, CA 92711

 


 

Hindi

Orange काउंटी के सभी मतदान केंद्रों पर तागालोग, फ़ारसी (पर्शियन), हिन्दी, जापानी, और योग्य क्षेत्रों के गुजराती में अनुवादित संदर्भ मतपत्र उपलब्ध होंगे। आप किसी मतदान केंद्र में व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा मतदान के मतपत्र भी डाल सकते हैं। समय और स्थानों के लिए, इस मार्गदर्शिका के अनुभाग 7 पर जाएं या ocvote.gov/voting पर जाएं।

मतदान के दिन के सात दिनों के भीतर, मतदाता योग्य क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए स्पैनिश, वियतनामी, चीनी या कोरियाई में डाक द्वारा मतदान, या तागालोग, फ़ारसी (फ़ारसी), हिन्दी, जापानी, या गुजराती में अनुवादित संदर्भ मतपत्र का अनुरोध कर सकते हैं।

योग्य क्षेत्रों में मतदाता इस गाइड के पीछे के कवर पर पोस्ट-पेड पोस्टकार्ड के माध्यम से अनुवादित संदर्भ मतपत्र का अनुरोध कर सकते हैं:

(714) 567-7600 | P.O. Box 11809, Santa Ana, CA 92711

 


 

Farsi

 

 


 

Hội Thảo Qua Video

Cử tri cũng sẽ được trợ giúp ngôn ngữ bằng hội thảo qua video ở tất cả các Trung Tâm Bầu Cử.

Các ngôn ngữ được hỗ trợ bao gồm: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Hoa, tiếng Đại Hàn, và Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (ASL).