Nhảy đến nội dung

Đặt Hẹn để Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên

Tiết kiệm thời gian bằng cách đặt lịch hẹn trực tuyến tại ocvote.gov/appointments để hoàn tất quy trình lập hồ sơ ứng cử viên. Các cuộc hẹn có sẵn vào buổi sáng và buổi tối, bắt đầu từ Ngày 15 Tháng Bảy, 2024. 
Đối với các ứng cử viên quan tâm đến thông tin về quy trình lập hồ sơ ứng cử viên, quý vị có thể gọi (714) 567-7600.