Nhảy đến nội dung

Danh Bạ Điện Thoại

Số Điện Thoại Chính:
714-567-7600
Hồ Sơ Cử Tri:
714-567-7600
Tiếp Cận Cộng Đồng:
714-567-5106
Bỏ Phiếu Bầu-Qua-Thư:
714-567-7600
Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Tiếng Tây Ban Nha:
714-567-7581
Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Tiếng Việt:
714-567-5191
Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Tiếng Trung Hoa:
714-567-5143
Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Tiếng Đại Hàn:
714-567-5141
Khu Vực Lập Pháp/Viên Chức Dân Cử:
714-567-7586
Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên:
714-567-7600
Công Bố về Vận Động Tài Chính:
714-567-7558
Nhân Viên Trung Tâm Bầu Cử:
714-954-1901
Sản Phẩm Từ Máy Vi Tính:
714-834-7116
Cử Tri trong Quân Đội/ở Hải Ngoại:
714-567-7560
Số Fax cho Phiếu Bầu-Qua-Thư:
714-567-7556
Số Fax Công Bố về Vận Động Tài Chính:
714-567-7556
Số Fax cho Cử Tri trong Quân Đội/ở Hải Ngoại:
714-567-5100