Nhảy đến nội dung

Chính Sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư

MỤC ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH
Chính sách này đề cập đến cách ứng dụng về sự riêng tư và bảo mật trong lúc quý vị truy cập trang mạng của Quận:

 • Chúng tôi tự động thu nhận những thông tin nào trên trực tuyến
 • Tại sao chúng tôi thu nhận thông tin
 • Những thông tin riêng tư này sẽ được sử dụng như thế nào
 • Những sự lựa chọn về cách chúng tôi sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp
 • Các ứng dụng về thông tin của trẻ em
 • Các thiết bị theo dõi khác hoặc cookies
 • Các biện pháp bảo mật nào đã được ứng dụng
 • Điều gì đang được kiểm soát
 • Các phương pháp để giữ bảo mật thông tin của quý vị
 • Quyền của quý vị theo Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Năm 1974

Chính sách Bảo Vệ Sự Riêng Tư & Bảo Mật này chỉ giải thích các ứng dụng về thông tin trực tuyến của chúng tôi và sẽ không áp dụng cho các trang mạng không phải của quận mà quý vị có thể truy cập từ trang mạng này. Chúng tôi khuyến khích quý vị hãy đọc các chính sách bảo vệ sự riêng tư đó để tìm hiểu cách mà họ sẽ thu nhận và sử dụng thông tin của quý vị.

PHẠM VI
Chính sách này kiểm soát đồng nhất tên miền của email xxx.ocgov.com bằng cách bao gồm:

 • Sự lựa chọn đối với chính sách
 • Chi phí
 • Các sự lựa chọn tên miền cho ocgov.com
 • Tiêu chuẩn đặt tên miền cho email
 • Việc ứng dụng và sự thay đổi
 • Quy trình đăng ký tên
 • Các đề nghị xem xét theo định kỳ

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cơ quan/phòng ban tham gia vào các thỏa thuận về tiêu chuẩn đặt tên miền cho email. Các cơ quan/phòng ban đã có quy định từ trước không bị chi phối bởi chính sách này, tuy nhiên, tất cả cơ quan/phòng ban được khuyến khích là tuân theo tiêu chuẩn này.

CHÚNG TÔI SẼ TỰ ĐỘNG THU NHẬN CÁC THÔNG TIN NÀO TRÊN TRỰC TUYẾN
Chúng tôi thu nhận thông tin về việc truy cập mà không phải là thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị. Chúng tôi có thể biết về máy vi tính, trình duyệt, và dịch vụ web mà quý vị đang sử dụng. Chúng tôi cũng biết ngày, thời gian, và các trang mà quý vị truy cập. Thu nhận những thông tin này sẽ giúp chúng tôi thiết kế trang mạng phù hợp với các nhu cầu của quý vị.

Trong trường hợp có rủi ro về an ninh mạng hoặc vi rút, chúng tôi có thể thu nhận thông tin về nội dụng của trang mạng mà quý vị đã xem.

TẠI SAO CHÚNG TÔI THU NHẬN THÔNG TIN
Mục đích chính của chúng tôi về việc thu nhận thông tin cá nhân trực tuyến là để cung cấp cho quý vị những gì quý vị cần và những gì quý vị muốn, giải quyết các mối quan tâm về an ninh và vi rút, và làm cho việc sử dụng trang mạng của chúng tôi dễ dàng hơn.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của quý vị cho các mục đích theo chủ ý của quý vị, để giải quyết các mối đe dọa về vi rút hoặc an ninh, hoặc cho các mục đích được quy định theo luật. Hãy xem “Các Lựa Chọn về Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin do Quý Vị Cung Cấp” để tìm hiểu thêm.

Chúng tôi thu nhận thông tin để:

 • Đáp ứng các mối quan tâm của quý vị
 • Trả lời “các nhận xét góp ý” của quý vị
 • Quản lý việc tiếp cận của quý vị vào các khu vực có hạn chế của trang mạng
 • Kiểm Soát hoạt động của Trang Mạng được truy cập
 • Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo báo và các thông tin tương tự khác
 • Đăng ký một tài khoản thành viên cho quý vị

THÔNG TIN CÁ NHÂN SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân có thể nhận dạng mà quý vị cung cấp cho chúng tôi với Ban Quản Trị Quận Orange và các cơ quan có liên quan, các cơ quan chính phủ khác, hoặc các đại diện được nêu tên khác khi cần thiết để đẩy nhanh yêu cầu hoặc giao dịch của quý vị. Trong một chính quyền – nỗ lực mở rộng để đấu tranh với các mối đe dọa về an ninh và vi rút, chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin mà chúng tôi thu nhận tự động, chẳng hạn như địa chỉ IP, với các cơ quan chính phủ khác.

Thêm vào đó, luật pháp có thể yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu nhận với cơ quan công lực có thẩm quyền, cơ quan an ninh nội địa, và các hoạt động an ninh quốc gia khác. Hãy xem Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư năm 1974 phía dưới.

CÁC LỰA CHỌN VỀ CÁCH CHÚNG TÔI SẼ SỬ DỤNG THÔNG TIN MÀ QUÝ VỊ CUNG CẤP
Trên toàn bộ trang mạng, chúng tôi sẽ cho quý vị biết về các thông tin mà chúng tôi yêu cầu quý vị cung cấp là tình nguyện hoặc bắt buộc. Bằng việc cung cấp thông tin có thể nhận dạng cá nhân, quý vị cho phép chúng tôi sử dụng thông tin này, nhưng chỉ cho lý do chính đáng mà quý vị đã cung cấp thông tin này.

Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cho phép chúng tôi trước khi sử dụng thông tin mà quý vị tình nguyện cung cấp cho bất kỳ các mục đích thứ hai nào, ngoài những điều được quy định theo luật.

ÁP DỤNG THÔNG TIN CHO TRẺ EM
Chúng tôi không có ý định thu nhận thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu trong tương lai chúng tôi chọn thu nhận thông tin cá nhân từ trẻ em, chúng tôi sẽ tuân thủ theo Đạo Luật Bảo Vệ Sự Riêng Tư Trên Trực Tuyến của Trẻ Em (COPPA).

COOKIES HOẶC CÁC THIẾT BỊ THEO DÕI KHÁC
Một “Cookie” là một tập tin ký tự nhỏ được lưu trong máy tính của quý vị để làm cho thao tác của quý vị trên một mạng dễ dàng hơn mà không phải liên tục nhập lại tên, mật mã, sự lựa chọn của quý vị. Chúng tôi chỉ sử dụng “cookies” tạm thời trên trang mạng của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi lưu cookie trên máy tính của quý vị chỉ trong lúc quý vị truy cập vào trang mạng của chúng tôi.

Sau khi quý vị tắt máy tính và ngưng sử dụng Internet, cookie sẽ biến mất cùng với thông tin cá nhân của quý vị.

CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT NÀO ĐÃ ĐƯỢC ỨNG DỤNG
Các biện pháp bảo mật đã được hợp nhất vào việc thiết kế, ứng dụng, và các thực hành làm việc mỗi ngày của toàn bộ môi trường vận hành của Quận cũng như một phần của điều này là cam kết với việc quản lý rủi ro.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật kiểm soát về an ninh được thực thi bởi ban Công Nghệ Thông Tin của Văn Phòng Điều Hành Quận. Các tiêu chuẩn này được bắt nguồn tổng thể từ Các Thực Hành và Nguyên Tắc An Ninh Được Chấp Nhận Chung cho Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin, được phát hành bởi Học Viện Quốc Gia về Tiêu Chuẩn và Kỹ Thuật, một ban của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ.

ĐIỀU GÌ ĐANG ĐƯỢC KIỂM SOÁT
Quận Orange cung cấp trang mạng này và các thông tin được bao gồm ở dây như là dịch vụ cho công chúng. Hệ thống này được kiểm soát để đảm bảo sự vận hành đúng đắn, xác nhận các việc hoạt động của các tính năng an ninh, và cho các mục đích có thể so sánh. Bất kỳ người nào sử dụng hệ thống là thể hiện sự đồng ý việc kiểm soát này. Các toan tính không có thẩm quyền để điều chỉnh bất kỳ thông tin nào được lưu trong hệ thống, đánh bại hay phá vỡ các tính năng bảo mật, hoặc tận dụng hệ thống này cho các mục đích khác với mục đích của hệ thống đều bị ngăn cấm và có thể dẫn đến việc truy tố hình sự.

CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

 

  • Bảo mật thông tin mà chúng tôi thu nhận trên trực tuyến một cách đúng đắn là cam kết chủ yếu. Để giúp chúng tôi đạt được điều này, chúng tôi thực hiện các bước sau:
  • Triển khai các kiểm soát tiếp cận nội bộ để đảm bảo rằng chỉ có những người được chỉ định và có thẩm quyền xem thông tin của quý vị là những người cần thiết phải làm việc này dể thực hiện trách nhiệm chính thức của họ
  • Đào tạo các nhân viên có liên quan về các biện pháp an ninh và bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi để biết các quy định phải tuân thủ
  • Giữ an ninh các khu vực mà chúng tôi giữ các bản sao phần cứng của thông tin mà chúng tôi thu nhận trên trực tuyến
  • Thực hiện việc sao lưu thông tin mà chúng tôi thu nhận trên trực tuyến để đảm bảo không bị mất thông tin

   

   

  • Sử dụng các kiểm soát kỹ thuật để bảo mật thông tin mà chúng tôi thu nhận trên trực tuyến bao gồm mà không hạn chế như sau:

    

   • Tầng Socket Bảo Mật (SSL)
   • Mã hóa
   • Tường lửa
   • Bảo vệ mật mã
   • Theo định kỳ chúng tôi kiểm tra các quy trình an ninh của chúng tôi để đảm bảo sự tuân thủ về kỹ thuật và nhân sự
   • Chúng tôi triển khai việc tiếp cận an toàn đối với bên ngoài để nhận dạng và phòng tránh các toan tính không được cho phép của những người bên ngoài muốn xâm nhập, hoặc gây tổn thất, đối với thông tin trong các hệ thống của chúng tôi

    

Xâm phạm trang mạng của Quận Orange là phạm luật. Tùy vào mức độ vi phạm, sự vi phạm này có thể bị phạt theo Đạo luật Lạm Dụng và Giả Mạo Vi Tính Năm 1986 và Đạo Luật Bảo Vệ Cơ Sở Hạ Tầng Thông Tin Quốc Gia.

QUYỀN CỦA QUÝ VỊ THEO ĐẠO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ NĂM 1974
Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Năm 1974 bảo vệ thông tin cá nhân mà chính quyền liên bang lưu giữ về quý vị trong hệ thống và lưu trữ (SOR) (thông tin mà một cơ quan kiểm soát được lưu giữ theo tên và sự nhận dạng cá nhân khác). Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư quy định cách mà chính quyền có thể công bố, chia sẻ, cung cấp sự tiếp cận, và giữ các thông tin cá nhân mà họ thu nhật. Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư không bao gồm tất cả các thông tin được thu nhận trên trực tuyến. Các điều khoản chính của Đạo Luật ra quy định cho các cơ quan như sau:

 • Phát hành Thông Báo về Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư trong Đăng Ký Liên Bang giải thích về sự tồn tại, đặc điểm và việc sử dụng SOR mới hoặc được chỉnh sửa
 • Giữ thông tin về quý vị một cách chính xác, có liên quan, đúng thời gian, và hoàn toàn đảm bảo sự công bằng khi giao dịch với quý vị
 • Cho phép quý vị để, yêu cầu, truy cập và xem xét thông tin của quý vị được lưu giữ trong SOR và yêu cầu sự chỉnh sửa thông tin nếu quý không đồng ý với các thông tin này.

Khi Quận Orange thu nhân thông tin từ quý vị trên trực tuyến thì thông tin này là đối tượng của Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư (thông tin được lưu giữ trong SOR), chúng tôi sẽ cung cấp Bản Tường Trình về Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư cụ thể cho các thông tin được thu nhận. Bản Tường Trình về Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này sẽ cho quý vị biết:

 • Thẩm quyền và mục đích và việc sử dụng thông tin được thu nhận là đối tượng của Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư
 • Bất kể việc cung cấp thông tin là tình nguyện hay bắt buộc
 • Điều ảnh hưởng đến quý vị nếu quý vị không cung cấp bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ thông tin được yêu cầu