Nhảy đến nội dung

Đội Ngũ Nhân Viên Của Chúng Tôi

Sở Ghi Danh Cử Tri có trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử trong Quận Orange, là quận có thẩm quyền pháp lý đứng hàng thứ năm về bầu cử ở Hoa Kỳ với 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là một cơ quan của Quận, nhận ngân quỹ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và sự chi trả theo định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực thẩm quyền pháp lý địa phương. Nhân viên của Sở Ghi Danh Cử Tri bao gồm 67 nhân viên chính thức, nhiều Nhân Viên Trợ Giúp Bầu Cử (nhân viên tạm thời và bán thời gian) đại diện cho sự đa dạng về sắc tộc của dân số Quận Orange. Trong một thời gian ngắn, văn phòng đã tổ chức nhiều cuộc bầu cử hơn trong bất kỳ khoảng thời gian nào khác từ khi Quận được thành lập vào năm 1889. Chúng tôi chịu trách nhiệm về tất cả mọi mặt của quản lý bầu cử, bao gồm ghi danh cử tri, tuyển chọn địa điểm và nhân viên của Trung Tâm Bầu Cử, tạo ra phiếu bầu, sự bảo mật của hệ thống bầu cử, xử lý phiếu bầu và kiểm phiếu bầu, tiếp cận và truyền đạt cho cộng đồng, và dịch vụ cho ứng cử viên như lập hồ sơ ứng cử viên và vận động tài chính.

Nhân viên của chúng tôi nỗ lực để tạo ra những cuộc bầu cử có chất lượng và hiểu rõ tầm quan trọng của văn hóa cam kết phục vụ khách hàng, sự kiểm soát chất lượng ở mức độ cao và sự nhiệt tình trong việc tổ chức những cuộc bầu cử công bằng và chính xác. Chúng tôi tập trung vào yếu tố văn hóa tích cực là trách nhiệm của mỗi nhân viên, bất kể chức vụ của họ là gì. Văn hóa cần sự hỗ trợ từ Lãnh Đạo và Nhân Viên Tuyến Trước. Nếu không có sự hỗ trợ đó thì sẽ không thể duy trì được.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange hãnh diện là một thành viên dẫn đầu trong cộng đồng bầu cử quốc tế và quốc gia. Chúng tôi làm việc lên tục để đổi mới và tạo ra những cách làm mới mẻ và tốt hơn để phục vụ công chúng. Chúng tôi coi trọng sự sáng tạo, độc đáo, sáng kiến, và sự cam kết tích cực vào việc phục vụ khách hàng.