Nhảy đến nội dung

Việc Điều Hành Bầu Cử

Như quý vị có thể hình dung, một lượng công việc rất lớn phải được thực hiện để điều hành Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trên toàn quốc về bầu cử. Việc Điều Hành Bầu Cử của chúng tôi là trung tâm của tất cả mọi hoạt động. Điều Hành Bầu Cử đóng vai trò lớn trong việc đưa ra các quyết định chiến lược và chiến thuật để chúng tôi vận hành và có thể tổ chức các cuộc bầu cử công bằng và chính xác.

Với hơn 1,000,000 lá phiếu được bầu, 1,000 Nhân Viên Phục Vụ Khách Hàng được tuyển dụng,  gần 200 Trung Tâm Bầu Cử được đưa vào hoạt động, hơn 100+ thùng đựng phiếu bầu được lắp đặt, 1.8 triểu phiếu bầu-qua-thư in, gửi qua bưu điện và được xử lý, và 1.8 triệu tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri được xuất bản và được giao đến cho cử tri – tất cả những điều này được diễn ra trong mỗi cuộc bầu cử trên toàn quận, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Có rất nhiều yếu tố có thể làm gián đoạn hoạt động của chúng tôi nhưng chúng tôi có nhiều nhóm nhân viên sẵn sàng để đảm bảo trải nghiệm suôn sẻ cho cử tri. Một ví dụ là Nhóm Triển Khai Nhanh (RDT) độc quyền của chúng tôi và việc điều hành trung tâm để điều động nhân viên. Chúng tôi có hơn 300 cá nhân trong toàn quận cho mỗi cuộc bầu cử – mỗi người làm việc để đảm bảo các phòng phiếu mở cửa và cử tri đến bỏ phiếu. Trong số 300 người chuyên phụ trách việc này là các nhóm RDT tinh nhuệ của chúng tôi – các nhóm theo dạng cấp cứu y tế cũng có thể được điều động để sửa chữa các vấn đề phức tạp nhất ở các Trung Tâm Bầu Cử. Nhóm trung tâm điều động của chúng tôi kiểm soát hoạt động của họ trong toàn Quận và có thể điều động họ bằng cách sử dụng công nghệ giống như loại được triển khai ở Sở Cảnh Sát Quận Orange để theo dõi lực lượng công lực.

Nhóm chuyên biệt này chỉ là một ví dụ của đội ngũ Điều Hành Bầu Cử trên diện rộng của chúng tôi để giúp cho việc điều hành được suôn sẻ. Các nhóm nhân viên của chúng tôi hoạt động liên tục trong các cuộc bầu cử để đảm bảo rằng tất cả cử tri có thể bầu phiếu của họ và biết rằng phiếu bầu sẽ được bảo mật và sẽ được đếm kịp thời.