Nhảy đến nội dung

Sự Lãnh Đạo

Chúng tôi tin rằng sự lãnh đạo là một yếu tố lớn nhất cho sự thành công của thành tích xuất sắc, điều này là nền tảng cho những hoạt động của chúng tôi. Sứ mệnh chính của chúng tôi là tổ chức những cuộc bầu cử và quản lý những việc liên quan đến bầu cử theo cách công bằng và chính xác. Các lãnh đạo của chúng tôi tập trung không chỉ vào việc tạo ra kết quả, mà còn là tạo ra kết quả đúng đắn và làm việc theo các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Các giá trị này bao gồm sự nhiệt tình, đạo đức làm việc, sự cam kết và tinh thần trách nhiệm. 

Mỗi quản lý của chúng tôi chịu trách nhiệm về việc cung cấp dịch vụ khách hàng có chất lượng, tạo ra một môi trường làm việc cởi mở và có sự tham gia (để tìm kiếm sự thay đổi tích cực), khen thưởng cho sáng kiến và cung cấp đều đặn dịch vụ bầu cử cấp cao cho các công dân của Quận Orange. Đội ngũ quản lý cao cấp của Sở Ghi Danh Cử Tri báo cáo cho Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri