Chào mừng quý vị đến tương lai của bầu cử.
Tiếng nói của quý vị. Lá phiếu của quý vị. Sự lựa chọn của quý vị.

Trung Tâm Bầu Cử Quận OrangeSẽ hiện diện vào năm 2020: Bỏ Phiếu Tại Trung Tâm Bầu Cử

Phù hợp với thời gian biểu của quý vị, không phải của chúng tôi.


Một Trung Tâm Bầu Cử sẽ cung cấp nhiều dịch vụ hơn là một phòng phiếu truyền thống – đây là một trải nghiệm về dịch vụ bỏ phiếu tổng hợp. Hãy bỏ lá phiếu của quý vị ở bất kỳ địa điểm nào, hãy đến vào cuối tuần, kể cả việc đăng ký bầu cử. Hãy tìm hiểu tất cả các lợi ích của việc bỏ phiếu tại Trung Tâm Bầu Cử - tất cả được thiết kế để cải thiện các trải nghiệm của cử tri.


OC VoterOC Voter

Bỏ Phiếu Tại Bất Kỳ Nơi Nào

Mỗi cử tri có ghi danh tại Quận Orange có thể bỏ lá phiếu của họ ở bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận Orange. Với hơn 180 địa điểm trong toàn quận, quý vị sẽ không bao giờ ở xa một Trung Tâm Bầu Cử.

OC Voter

Bầu-Qua-Thư cho Tất Cả

Với Trung Tâm Bầu Cử, tất cả cử tri có đăng ký ghi danh sẽ nhận lá phiếu bầu-qua-thư. Quý vị muốn đích thân đến bỏ phiếu? Không thành vấn đề! Hãy đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào để đích thân bỏ lá phiếu của quý vị.OC Voter

Thùng Đựng Phiếu Bầu

Thùng đựng phiếu bầu là một cách rất tốt để giao lá phiếu của quý vị đến chúng tôi mà không cần phải ghé qua Trung Tâm Bầu Cử. Những thùng đựng phiếu bầu được bảo mật sẽ là một giải pháp rất tốt để chuyển lá phiếu của quý vị trực tiếp đến chúng tôi.

Đạo Luật Về Quyền Lựa Chọn Của Cử Tri

Những thay đổi phía sau đạo luật này và sự thay đổi này sẽ tác động đến bầu cử sẽ như thế nào?


Đạo Luật về Quyền Chọn Lựa của Cử Tri bang California cho phép một số quận tổ chức bầu cử theo hình thức Trung Tâm Bầu Cử. Hãy tìm hiểu về sự thay đổi về luật ở California liên quan đến Trung Tâm Bầu Cử, dữ liệu cử tri tại Quận Orange ủng hộ sự thay đổi này và thời gian biểu để thực thi toàn bộ đạo luật.OC Voter


Tổng Hợp Góp Ý Của Công Chúng

Các buổi họp công cộng đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch của Trung Tâm Bầu Cử


Hãy tìm hiểu về các buổi họp dành cho công chúng diễn ra trong cộng đồng của quý vị và cách quý vị có thể tham gia. Hãy đóng góp ý kiến của quý vị qua khảo sát trực tuyến của chúng tôi và có tiếng nói trong việc điều hành bầu cử tại Trung Tâm Bầu Cử.


OC Voter


Hãy Tham Gia Hôm Nay

Làm việc tại một Trung Tâm Bầu Cử hoặc kết nối với chúng tôi


Chúng tôi liên kết với cộng đồng trong toàn Quận Orange. Hãy nộp đơn xin việc làm tại Trung Tâm Bầu Cử, đăng ký nhận thông tin của chúng tôi, hoặc tìm hiểu nơi kế tiếp mà chúng tôi sẽ tổ chức truyền đạt cho cộng đồng về những thay đổi quan trọng này.


OC Voter