Trung Tâm Bầu Cử

Một Trung Tâm Bầu Cử sẽ cung cấp nhiều dịch vụ hơn là một phòng phiếu truyền thống – đây là một trung tâm dịch vụ vệ tinh chính thức. Hãy bỏ lá phiếu của quý vị ở bất kỳ địa điểm nào, hãy đến vào cuối tuần, kể cả việc đăng ký bầu cử, tất cả dịch vụ được cung cấp chỉ cách nơi quý vị đang sinh sống, làm việc hay vui chơi vài dặm.

Sẽ hiện diện ở Quận Orange vào Tháng 3 năm 2020.

Bỏ Phiếu Bất Kỳ Nơi Nào

Mỗi cử tri đã ghi danh tại Quận Orange có thể bỏ lá phiếu của họ tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận Orange. Với hơn 180 địa điểm trong toàn quận, quý vị sẽ không bao giờ ở cách xa một Trung Tâm Bầu Cử.

Mở Cửa Trong Nhiều Ngày

Trung Tâm Bầu Cử mở cửa mười ngày trước Ngày Bầu Cử, bao gồm cả cuối tuần. Quý vị đã từng gặp khó khăn bởi vì ngày Bầu Cử là Thứ Ba hay không? Bây giờ quý vị có thể bỏ phiếu ở nơi nào và thời điểm nào thuận tiện nhất cho quý vị.

Generic placeholder image

Bầu-qua-Thư cho Tất Cả

Với Trung Tâm Bầu Cử, tất cả các cử tri đã đăng ký ghi danh trong quận Orange sẽ nhận được lá phiếu bầu-qua-thư. Quý vị có muốn đích thân mình đi bỏ phiếu không? Không thành vấn đề! Hãy điền lá phiếu bầu-qua-thư của quý vị tại nhà và đem đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử hoặc thùng phiếu nào trong Quận Orange.


Chúng Tôi Tạo Ra Một Trải Nghiệm Hoàn Thiện Hơn Cho Cử Tri

  Đích thân đến bỏ phiếu tại phòng phiếu

  Mở cửa trong nhiều ngày và cả cuối tuần

  Có nhiều sự lựa chọn gửi lá phiếu bầu-qua-thư

  Xác nhận tình trạng bầu-qua-thư và lá phiếu thay thế

  Xác nhận tình trạng đăng ký cử tri

  Các dịch vụ trợ giúp chung cho cử tri


Đạo Luật về Quyền Chọn Lựa của Cử Tri bang California

Đạo Luật về Quyền Chọn Lựa của Cử Tri bang California cho phép một số quận cụ thể, bao gồm quận Orange, tổ chức bầu cử theo hình thức “Trung Tâm Bầu Cử”. Theo hình thức này, lá phiếu bầu-qua-thư sẽ được gửi đến tất cả cử tri đã ghi danh, và các phòng phiếu sẽ được thay thế bằng các Trung Tâm Bầu Cử và các thùng nhận lá phiếu bầu-qua-thư. Trung Tâm Bầu Cử được mở cửa nhiều ngày và cả cuối tuần, và có thể cung cấp lá phiếu của bất kỳ khu vực bầu cử nào trong quận. Điều này có nghĩa là cử tri có thể đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào để bỏ lá phiếu của họ. Hơn 180 Trung Tâm Bầu Cử sẽ hiện diện trong toàn bộ quận Orange. Thay vì chỉ được bỏ phiếu vào một ngày tại một địa điểm, Trung Tâm Bầu Cử cho phép cử tri được chọn thời gian và nơi bỏ phiếu.

Ngoài Trung Tâm Bầu Cử, các thùng đựng lá phiếu bầu-qua-thư cũng sẽ được sử dụng trong toàn quận. Các thùng đựng phiếu này được thiết kế bằng nguyên vật liệu dùng trong quân sự và có các chức năng bảo mật an toàn chẳng hạn như máy ghi hình cảm ứng chuyển động và khóa có nhiều tầng. Phiếu bầu-qua-thư được bỏ tại các địa điểm có hệ thống bảo vệ sẽ không cần dán tem, và sẽ được nhân viên có thẩm quyền của Cơ Quan Bầu Cử đến lấy phiếu bầu thường xuyên trong suốt thời gian bầu cử.

Đạo Luật về Quyền Chọn Lựa của Cử Tri bang California, hoặc Đạo Luật 450 của Thượng Viện, được ký và ban hành thành luật vào ngày 29 Tháng 9 năm 2016 và sẽ có hiệu lực tại Quận Orange vào Tháng 3 năm 2020.


Sơ Lược về Trung Tâm Bầu Cử Quận Orange

Xu hướng hiện tại ở Quận Orange cho thấy rằng chúng ta đã sẵn sàng cho Trung Tâm Bầu Cử.

  Tỷ lệ cử tri bầu-qua-thư thường xuyên đã tăng trên 6507% trong hai mươi năm vừa qua.

  Số người đích thân đến bầu cử tại các phòng phiếu đã giảm 37% kể từ năm 1996.

  Căn cứ theo xu hướng hiện tại, trong hai mươi năm 93% cử tri của toàn Quận Orange sẽ đăng ký nhận phiếu bầu-qua-thư cho mỗi kỳ bầu cử.

  Tỷ lệ phần trăm của lá phiếu bầu-qua-thư được đem đến phòng phiếu thay vì gửi qua bưu điện đã tăng gần gấp ba lần trong vòng mười hai năm qua, từ 7% lên 20%.


Tại Sao Sử Dụng Trung Tâm Bầu Cử?

  Trung Tâm Bầu Cử sẽ bảo mật hơn phòng phiếu

  Hồ sơ cử tri điện tử sẽ cung cấp dữ liệu của cử tri được cập nhật nhanh chóng nhất

  Cử Tri không cần phải tìm phòng phiếu của họ nữa; cử tri có thể bỏ phiếu tại bất kỳ trung tâm bầu cử nào, tối đa là 10 ngày trước Ngày Bầu Cử

  Trung Tâm Bầu Cử là trung tâm dịch vụ, không chỉ cho bầu cử